IAP Barne- og ungdomspsykologi (obligatorisk)

2021–2022

Koordinator

Navn: Maryam T. Khattak
Mobil: 936 11 505

Varighet

Fire semestre

Neste program

IAP Barne- og ungdomspsykologi være 2022–2023. Med oppstart januar 2022. 

Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er lagt opp slik at kandidatene skal kunne bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner underveis.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes terapeutiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder. Utgangspunktet, for både undervisning og veiledning, er en forståelse av hvordan barnet eller ungdommen inngår i en relasjonssammenheng.

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinjetjenesten (PPT, barnevern og psykisk helsetjeneste). Kursene tar for seg overordnete perspektiver på psykiske problemer hos barn og unge, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper. Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med barn og ungdom, samt å ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Kort om programmet

Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er lagt opp slik at kandidatene skal kunne bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner underveis. Kandidatene skal også ha mulighet til å knytte det de lærer på kursene tett opp mot egen arbeidshverdag og prøve ut teknikker de lærer på kursene.

Læringsmål

Etter fullført program skal kandidatene kunne jobbe som selvstendige terapeuter i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie. Målet er at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykolog.

Veiledningsgruppene

Veiledningen omfatter 96 timer, fordelt gjennom hele programperioden, og foregår i grupper på fire. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom. For at både kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet, er det viktig at en er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager – i samråd med sine veiledere.

sagt om programmet

«Jeg er blitt tryggere på min rolle som terapeut i møte med systemer og familier. Jeg ser dynamikker mellom medlemmer i familier/systemer på en tydeligere måte og er mindre fokusert på barnets symptom som noe som eksisterer i barnet, men noe som opptrer som et symptom på konteksten.»

Sitat fra evaluering IAP Barn og unge 2018–2019 Samling 6.

Omfang og antall plasser

 • 96 kurstimer / 14 kursdager
 • Fire dager med kollokvier, selvstudier eller øvedager
 • 96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden
 • 36 studieplasser

Priser (pris veiledning justert fra august 2020)

 • Totalkostnad kr 75 400
 • Pris per semester kr 18 850 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 10 750
 • Pris per semester veiledning kr 8 100
 • Totalkostnaden faktureres over fire semestre:
  • Januar/februar 2021 kr 18 850
  • September/oktober 2021 kr 18 850
  • Januar/februar 2022 kr 18 850
  • September/oktober 2022 kr 18 850
 • Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis
 • IAP ønsker EHF, med angitt organisasjonsnummer
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer

 • Ved påmelding kommer det en automatisk bekreftelse på SMS om at påmeldingen er registrert, og at opptaket påbegynnes rundt påmeldingsfristen – eller når programmet går mot fulltegning.
 • Opptaket starter siden med en elektronisk godkjenning gjennom systemet. Med påfølgende automatisk melding med tilbud om plass. Her framkommer det også at IAP-avtalen etter hvert vil komme over e-post, til signering og retur til iap@iapnett.no.
 • Etter noe tid kommer individuelle meldinger til hver enkelt søker, vedlagt IAP-avtalen til signering og retur.
 • Om programmet ikke er fulltegnet, holdes programmet åpent videre. Det opprettes i denne fasen også mulige reservelister.
 • Når kullet er etablert, sendes det en felles bekreftelse om at signert avtale er mottatt, og at det før oppstart vil komme et velkomstbrev fra kursledelsen.
 • Påmeldingen er ikke bindende – i juridisk forstand – før søkeren har fått tilbud om plass, samt mottatt, signert og returnert IAP-avtalen. Avtalen kan deretter senest kanselleres fem uker før kursstart. Om det finnes søkere på reserveliste, praktiseres denne regelen noe smidigere.

Kursprogram

Alle kursdager fra kl. 9–17

Våren 2021

Samling 1

20.–22. januar 2021
Sted: Digitalt

Hanne Netland Simonsen og Are Evang:
Introduksjonsdag (én dag)

Live Nygård og Hanna Friis Steen:
Kurs om sped- og småbarn (to dager).

Samling 2

Tidspunkt: 27. og 28. mai
Sted: Digitalt

Maren Lindheim og Ragnhild Avdem Fretland:
Lekende tilnærminger i terapi med barn – hvordan bruke fantasi og nysgjerrighet for å finne barns egne ressurser.

Høsten 2021

Samling 3

Tidspunkt: 23. og 24. september
Sted: Thon hotell Opera. Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo

Helene Trana og Marte Nilsson:
Familieterapeutisk arbeid.

Våren 2022

Samling 4

Tidspunkt: 13. og 14. januar 2022.
Sted: Gjennomføres digitalt

Tine Jensen og Guro Vigestad:
Forståelse og behandling av traumatiserte barn og ungdom.

Samling 5

27., 28. og 29. april 2022
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Dag 1 (27. april):
Are Evang:
Kurs om ungdom.

Dag 2 og 3 (28. og 29. april):
Are Evang og Tine Jensen:
Øvedager.

Høsten 2022

Samling 6

19. - 20. september 2022
Sted: Scandic St. Olav, St. Olavs plass 1, 0165 Oslo

Bernadette Christensen og Dagfinn Thøgersen:
Klinisk arbeid med ungdom; forståelse og behandling.

Med forbehold om endringer.

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Hanne Netland Simonsen.
E-post: hannenet@hotmail.com. Mobil: 93 69 02 01

Ved spørsmål om samlingene, kontakt koordinator Maryam T. Khattak
E-post: maryam.t.khattak@gmail.com. Mobil: 93 61 15 05

Ved spørsmål om opptak, reservelister, faktura eller kursbevis, kontakt administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager.
E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 91 17 78 79.

Til toppen