IAP Barne- og ungdomspsykologi (obligatorisk)

2022–2023

Varighet

18 måneder

Påmeldingsfrist

Dette kurset er nå fullbooket. 

 

Neste program

Barn og unge 2023–2024. Send gjerne en e-post til iap@iapnett.no for en (uforpliktende) plass på interessentlista, så får du en melding når programmet åpner for påmelding. 

Programmet for 2022–2023 er i tråd med Psykologforeningens målbeskrivelser. Kurset består av 96 timer, over atten måneder, samt 96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden og fire dager selvstudier i veiledningsgruppene. Starter våren 2022.

MERK: Vi jobber med datoer, tema, forelesere. Siden oppdateres fortløpende etter hvert som programmet faller helt på plass.

Påmeldingen er ikke bindende – i juridisk forstand – før søkeren har fått tilbud om plass, samt mottatt, signert og returnert IAP-avtalen. Avtalen kan deretter kanselleres inntil fem uker før kursstart. Om det finnes søkere på reserveliste, praktiseres denne regelen noe smidigere.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes terapeutiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder.

Utgangspunktet, for både undervisning og veiledning, er en forståelse av hvordan barnet eller ungdommen inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinjetjenesten (PPT, barnevern og psykisk helsetjeneste). Kursene tar for seg overordnete perspektiver på psykiske problemer hos barn og unge, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med barn og ungdom, samt å ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen. Kursene i fordypningsprogrammet har fokus på behandling av barn og ungdom og er lagt opp slik at kandidatene underveis skal bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner. Kandidatene skal også ha mulighet til å knytte det de lærer på kursene tett opp mot egen arbeidshverdag og prøve ut teknikker de lærer på kursene. Den parallelle veiledningen som foregår i grupper vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker/praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom.

For at kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet er det derfor viktig at man er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom.

Sted

Oslo

Antall plasser

36.

Avtale

Det inngås bindende avtale seinest før første samling.

Omfang

96 timer undervisning. I tillegg kommer veiledning og selvstudier i veiledningsgruppene.

Oppstart

Januar 2022.

Vi har satt påmeldingsfrist til 15. oktober – men holder om nødvending påmeldingen åpen også videre. Søkere som ikke får tilbud om plass i første omgang, blir plassert på en reserveliste. Erfaringsmessig kan det skje endringer i kullet fram mot programstart. Søkere på reservelisten vil bli holdt orientert om endringer i status og mulige opprykk på listen.

Pris:

Totalkostnad 76 200 kr
(kr 18 850 per semester, tilsvarende kr 10 750 i kursavgift + kr 8 100 i veiledningsavgift i 2022. Kr 19 250 per semester, tilsvarende kr 10 850 i kursavgift + kr 8 400 i veiledningsavgift i 2023). Faktureres over fire semestre: Februar 2022 (kr 18 850), september 2022 (kr 18 850), februar 2023 (kr 19 250) og september 2023 (kr 19 250). Med forbehold om mulig justering av pris. (Prisjustering fra 1.1.2023)

Fakturainformasjon

Vi forventer at den fakturainformasjonen, med fakturareferanse, som legges inn ved påmeldingen (eller suppleres seinere), er i tråd med hva som vil bli godkjent ved regnskapsavdelingen ved søkerens arbeidssted. Kan oppdateres helt fram til kursstart. Om fakturainformasjon ikke er på plass innen kursstart, vil fakturaen bli sendt til kandidatens privatadresse.

Krav til praksis

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Vedrørende bindende / ikke-bindende påmelding

Vi forutsetter at alle søkere er seriøse i sitt forsett, har lest IAP-avtalen og vil holde oss orientert om endringer i søkerstatus. Vi anser ikke påmeldingen som bindende før IAP-avtalen er mottatt, signert og returnert. Siste kanselleringsfrist vil være fem uker før oppstart.

Kort om omfanget

96 kurstimer / 12 kursdager

4 dager med kollokvier/selvstudier/øvedager

96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden

Om samlingene 

(oppdateres etter hvert som detaljene faller på plass)

Kursprogram

Alle kursdager fra kl. 9–17.

Med forbehold om endringer.

Våren 2022

Samling 1

19., 20. og 21. januar 2022
Sted: Gjennomføres digitalt

Hanne Netland Simonsen og Are Evang:
Introduksjonsdag (én dag)

Live Nygård og Hanna F. Steen:
Kurs om sped- og småbarn (to dager)

Samling 2

31. mars og 1. april 2022
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Forelesere: Helene Trana og Marte Nilsson.

Familieterapeutisk arbeid.

Høsten 2022

Samling 3

20.- 21. oktober 2022
Sted: Scandic St. Olavsplass. St. Olavsplass 1, 0165 Oslo

Forelesere: Maren Lindheim og Ragnhild Avdem Fretland.
Lek, fantasi og ressursfokus i terapi med barn.

Våren 2023

Samling 4

6. og 7. februar 2023 (NB! flyttet fra 26. og 27. januar 2023)
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Tine Jensen og Guro Vigestad:
Forståelse og behandling av traumatiserte barn og ungdom

Samling 5

10.- 12. mai 2023
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Dag 1, 10. mai:

Are Evang:
Kurs om ungdom og seksualitet

Dag 2 og 3, 11. og 12. mai
Maren Lindheim, Tine Jensen og Hanne Netland Simonsen:
Øvedager

Høsten 2023

Samling 6

14. og 15. september 2023
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Forelesere: Bernadette Christensen og Dagfinn Thøgersen
Klinisk arbeid med ungdom; forståelse og behandling.

 

Påmelding

Velkommen med din søknad!

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Anne Lothe Brunstad. E-post: a.l.brunstad@nubu.no
Mobil: 40 01 76 20

Ved spørsmål om samlingene, kontakt koordinator Snit Ghebriel. E-post: snit.ghebriel@gmail.com
Mobil: 45 47 82 25

Ved spørsmål om opptak og reservelister, kontakt e-post: iap@iapnett.no.

Påmelding

Til toppen