IAP Gruppeterapi (valgfritt)

2021

Koordinator

Navn: Ragna Lundgaard

E-post: ragna@atv-stiftelsen.no

Mobil: 41 61 10 03

Varighet

To semestre

Neste program

Neste program etter dette: Gruppeterapi 2022, med oppstart våren 2022. Interesserte kan sende en e-post til iap@iapnett.no for en uforpliktende plass på vår interessentliste.

Programmet godkjennes innenfor spesialitetene voksenpsykologi, rus og avhengighet, arbeidspsykologi, samfunns- og allmennpsykologi, eldrepsykologi og habiliteringspsykologi, samt barne- og ungdomspsykologi og familiepsykologi.

Menneskelige fenomener og problemer kan forstås på mange måter, og ulike forståelsesmåter gir grunnlag for ulike terapeutiske tilnærminger både i gruppe og individuelt. Det er vesentlig at psykologer behersker flere måter å forstå og behandle problemer på, at psykologisk praksis er empirisk fundert, har tilfang fra flere kunnskapstradisjoner og teoretiske perspektiver, og er preget av kontinuerlig faglig refleksjon.

I gruppeterapi tar man på alvor at mennesket er grunnleggende sosialt. Gruppe byr på tilhørighet, gjenkjennelse, håp – og erfaring i å få betydning for andre. I tillegg gir en gruppe muligheter for å oppdage nye sider ved seg selv i samhandling med andre, og til å prøve ut nye mestringsstrategier.

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe

I tråd med Psykologforeningens bestemmelser tas det kun opp psykologer til denne modulen. Det forutsettes at kandidaten er i praksis hvor han/hun driver gruppeterapi, eller hvor det er muligheter for å starte gruppeterapi med voksne, ungdom eller barn. Dette gjelder også psykoedukative grupper.

Programmet er i tråd med Psykologforeningens reglement for spesialistordningen og godkjennes innenfor spesialitetene voksenpsykologi, rus og avhengighet, arbeidspsykologi, samfunns- og allmennpsykologi, eldrepsykologi og habiliteringspsykologi, samt barne- og ungdomspsykologi og familiepsykologi. Programmet favner altså vidt mht. spesialiteter.

Psykologer og psykologspesialister som ønsker å delta på programmet som fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet, kan melde seg på uten å følge den integrerte veiledningen.

Søkere må ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Kort om programmet

Stikkord om innholdet: Grunnleggende forståelse av gruppeterapeutisk behandling. Gruppefenomener og virksomme faktorer. Gruppemetodikk og intervensjoner. Roller, fallgruver og avslutning: Her integreres kandidatenes kunnskap og ferdigheter i gruppeterapi og gruppeledelse gjennom et helt gruppeterapiforløp. Kandidatene vil være tydeligere på egne styrker og svakheter som terapeuter generelt og gruppeterapeuter spesielt, og vil kunne anvende egen gruppeerfaring fra kurset i arbeidet som gruppeterapeuter.

Læringsmål

Det valgfrie programmet i gruppeterapi har som mål å lære deltakerne gruppemetodikk, samt å utvikle evnen til å forstå og fasilitere terapiprosesser i grupper. Kurset går grundig inn i sentrale temaer innenfor gruppeterapi som ulike gruppemodeller, seleksjon og sammensetning, gruppefaser, prosess vs. innhold, intervensjoner og koterapi. Det legges vekt på erfaringslæring, og deltakerne vil få anledning til å øve seg i mindre grupper og dermed oppleve både hvordan det er å delta i og å lede en terapigruppe.

Målet er at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykolog.

Veiledningsgruppene

Veiledningen omfatter 60 timer gruppeveiledning, fordelt gjennom hele programperioden, og foregår i grupper på opptil fem. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer fra arbeidslivet. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager – i samråd med sine veiledere.

sagt om programmet

«Jeg er veldig fornøyd med vekslingen mellom undervisning, øvelser og smågrupper. Flott at foreleserne drar inn refleksjoner fra egen kliniske praksis, da det gjør teorien veldig forståelig! Var også kjekt og lærerikt å møte tidligere pasienter, og høre om deres erfaringer med gruppeterapi.»

Sitat fra evaluering IAP Gruppeterapi 2019 Valgfritt. Samling 2.

Omfang og antall plasser

 • 64 kurstimer / 4 samlinger / 8 kursdager à 8 timer
 • 60 timer gruppeveiledning kommer i tillegg
 • 20 studieplasser

Priser

(pris for veiledning på Gruppe 2021 justert fra 1.1.2021)

 • Totalkostnad kr 47 450
 • Pris per semester kr 23 725 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 13 600
 • Pris per semester veiledning kr 10 125
 • Totalkostnaden faktureres over to semestre:
  • Januar/februar 2021 kr 23 725
  • September/oktober 2021 kr 23 725
 • Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, og ber om at organisasjonsnummeret angis.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer

 • Ved påmelding kommer det en automatisk bekreftelse på SMS om at påmeldingen er registrert, og at opptaket påbegynnes rundt påmeldingsfristen – eller når programmet går mot fulltegning.
 • Opptaket starter siden med en elektronisk godkjenning gjennom systemet. Med påfølgende automatisk melding med tilbud om plass. Her framkommer det også at IAP-avtalen etter hvert vil komme over e-post, til signering og retur til iap@iapnett.no
 • Etter noe tid kommer individuelle meldinger til hver enkelt søker, vedlagt IAP-avtalen til signering og retur.
 • Om programmet ikke er fulltegnet, holdes programmet åpent videre. Det opprettes i denne fasen også mulige reservelister.
 • Når kullet er etablert, sendes det en felles bekreftelse om at signert avtale er mottatt, og at det før oppstart vil komme et velkomstbrev fra kursledelsen.
 • Avmeldingsfrist: Innen fem uker før programstart.

Kursprogram

NB: Vi vil ikke beslutte hvorvidt 1. samling for kull 2021 blir gjennomført fysisk eller digitalt før noe nærmere kursstart. Vi håper naturligvis at vi kan gjennomføre fysisk, men er også opptatt av å ikke være dristige mtp. smitte. Hvis det vurderes forsvarlig å gjennomføre fysisk, vil vi likevel anerkjenne de som ønsker å delta digitalt, og tilby digital deltakelse.

Alle kursdager varer fra kl. 8.30–16.30

Vår 2021

Samling 1

Tidspunkt: 11. og 12. mars 2021
Sted: Digitalt
Forelesere: Geir Løkling og Hanne Reichelt

Målet for samlingen er å få bedre forståelse for det spesifikke ved gruppeterapi, rasjonale for intervensjoner på gruppenivå, og nysgjerrighet for gruppeterapi som metode. Kandidaten vil få økt bevissthet på å identifisere gruppers ulike faser, og hvilke lederegenskaper som er hensiktsmessige i de ulike fasene. Samlingen vil også igangsette prosesser knyttet til selvbevissthet omkring egne styrker og utfordringer som gruppeterapeut.

Tema i første samling:

 • Gruppeterapiens historiske utvikling
 • Hvorfor gruppeterapi?
 • Grunnleggende gruppeteori
 • Planlegging og oppstart av gruppeterapi
 • Inklusjons- og eksklusjonskriterier
 • Gruppeutvikling og faser/stadier
 • Prosess og innhold

Samling 2

Tidspunkt: 6. og 7. mai 2021
Sted: Digitalt
Forelesere: Geir Løkling og Anne-Kari Kvarstein

Målet med samlingen er økt kunnskap om typiske gruppeprosesser og -fenomener som oppstår i grupper. Samlingen vil både tilby modellæring i hvordan håndtere de ulike prosessene og fenomenene, samtidig som kandidatene selv vil bli gitt mulighet til å trene på gruppelederskap. Samlingen vil også kunne øke kunnskapen om virksomme faktorer og destruktive krefter i grupper, og hvordan håndtere disse på en konstruktiv måte. Samlingen vil invitere til videre selvutvikling i gruppeterapeutrollen, og tydeliggjøre hvordan gruppeterapeutrollen skiller seg fra rollen som individuell behandler.

Tema i andre samling:

 • Virksomme faktorer i gruppeterapi
 • Destruktive krefter i gruppeterapi
 • Gruppefenomener
 • Motstand (individuelt og i gruppe)

Høst 2021

Samling 3

Tidspunkt: 16. og 17. september 2021
Sted: Hotell Scandic St. Olavs plass, St. Olavsplass 1, Oslo
Forelesere: Geir Løkling og Hans Alexander Bjerke

Målet med denne samlingen er økt forståelse og ferdighetstrening i gruppemetodikk og intervensjoner. Samlingen vil nyansere forståelsen omkring metoder opp mot ulike diagnoser/problemområder. Samlingen vil bygge videre på selvutvikling i rollen som gruppeterapeut.

Tema i tredje samling

 • Gruppemetodikk
 • Gruppeterapeutiske intervensjoner
 • Gruppeterapi til ulike diagnoser/problemområder
 • Overføring og motoverføring

Samling 4

Tidspunkt: 2. og 3. desember 2021
Sted: Hotell Scandic St. Olavsplass, St. Olavsplass 1, Oslo

Forelesere: Geir Løkling og Hanne Reichelt

Denne samlingen vil tematisere hvilke roller personer kan innta i grupper, og hvordan håndtere disse. Samlingen vil også øke kunnskap og bevissthet omkring koterapi og gruppeterapi på institusjon. Hovedmålet med denne samlingen er å integrere kandidatens kunnskap og ferdigheter i gruppeterapi og gruppeledelse gjennom et helt gruppeterapiforløp. Kandidaten vil være tydeligere på egne styrker og svakheter som terapeut generelt og gruppeterapeut spesielt, og vil kunne anvende egen gruppeerfaring fra kurset i arbeidet som gruppeterapeut.

Tema i fjerde samling er:

 • Roller i grupper
 • Koterapi
 • Gruppeterapi i institusjonsarena
 • Gode gruppeterapeutiske holdninger
 • Avslutning i gruppe

Med forbehold om endringer.

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Geir Løkling.
E-post: geir.lokling@gmail.com. Mobil: 92 02 53 61.

Ved spørsmål om samlingene, kontakt koordinator Ragna Lundgaard.
E-post: ragna@atv.stiftelsen.no. Mobil 41 61 10 03.

Ved spørsmål om opptak, reservelister eller fakturainformasjon, kontakt administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager. E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 91 17 78 79.

Til toppen