IAP Gruppeterapi (valgfritt)

2022

Påmelding

Varighet

2 semestre.

Påmeldingsfrist

Dette programmet er stengt for påmelding.

Neste program

Neste program etter dette vil være Gruppe 2023 med tentativ oppstart i januar 2023. Interesserte kan sende en e-post til iap@iapnett.no for en uforpliktende plass på vår interessentliste.

Programmet godkjennes innenfor spesialitetene voksenpsykologi, rus og avhengighet, arbeidspsykologi, samfunns- og allmennpsykologi, eldrepsykologi og habiliteringspsykologi, samt barne- og ungdomspsykologi og familiepsykologi.

Menneskelige fenomener og problemer kan forstås på mange måter, og ulike forståelsesmåter gir grunnlag for ulike terapeutiske tilnærminger både i gruppe og individuelt. Det er vesentlig at psykologer behersker flere måter å forstå og behandle problemer på, at psykologisk praksis er empirisk fundert, har tilfang fra flere kunnskapstradisjoner og teoretiske perspektiver, og er preget av kontinuerlig faglig refleksjon.

I gruppeterapi tar man på alvor at mennesket er grunnleggende sosialt. Gruppe byr på tilhørighet, gjenkjennelse, håp – og erfaring i å få betydning for andre. I tillegg gir en gruppe muligheter for å oppdage nye sider ved seg selv i samhandling med andre, og til å prøve ut nye mestringsstrategier.

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe

I tråd med Psykologforeningens bestemmelser tas det kun opp psykologer til denne modulen. Det forutsettes at kandidaten er i praksis hvor han/hun driver gruppeterapi, eller hvor det er muligheter for å starte gruppeterapi med voksne, ungdom eller barn. Dette gjelder også psykoedukative grupper.

Programmet er i tråd med Psykologforeningens reglement for spesialistordningen og godkjennes innenfor spesialitetene voksenpsykologi, rus og avhengighet, arbeidspsykologi, samfunns- og allmennpsykologi, eldrepsykologi og habiliteringspsykologi, samt barne- og ungdomspsykologi og familiepsykologi. Programmet favner altså vidt mht. spesialiteter.

Psykologer og psykologspesialister som ønsker å delta på programmet som fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet, kan melde seg på uten å følge den integrerte veiledningen.

Søkere må ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Kort om programmet

Stikkord om innholdet: Grunnleggende forståelse av gruppeterapeutisk behandling. Gruppefenomener og virksomme faktorer. Gruppemetodikk og intervensjoner. Roller, fallgruver og avslutning: Her integreres kandidatenes kunnskap og ferdigheter i gruppeterapi og gruppeledelse gjennom et helt gruppeterapiforløp. Kandidatene vil være tydeligere på egne styrker og svakheter som terapeuter generelt og gruppeterapeuter spesielt, og vil kunne anvende egen gruppeerfaring fra kurset i arbeidet som gruppeterapeuter.

Læringsmål

Det valgfrie programmet i gruppeterapi har som mål å lære deltakerne gruppemetodikk, samt å utvikle evnen til å forstå og fasilitere terapiprosesser i grupper. Kurset går grundig inn i sentrale temaer innenfor gruppeterapi som ulike gruppemodeller, seleksjon og sammensetning, gruppefaser, prosess vs. innhold, intervensjoner og koterapi. Det legges vekt på erfaringslæring, og deltakerne vil få anledning til å øve seg i mindre grupper og dermed oppleve både hvordan det er å delta i og å lede en terapigruppe.

Målet er at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykolog.

Veiledningsgruppene

Veiledningen omfatter 60 timer gruppeveiledning, fordelt gjennom hele programperioden, og foregår i grupper på opptil fem. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer fra arbeidslivet. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager – i samråd med sine veiledere.

sagt om programmet

«Jeg er veldig fornøyd med vekslingen mellom undervisning, øvelser og smågrupper. Flott at foreleserne drar inn refleksjoner fra egen kliniske praksis, da det gjør teorien veldig forståelig! Var også kjekt og lærerikt å møte tidligere pasienter, og høre om deres erfaringer med gruppeterapi.»

Sitat fra evaluering IAP Gruppeterapi 2019 Valgfritt. Samling 2.

Omfang og antall plasser

 • 64 kurstimer / 4 samlinger / 8 kursdager à 8 timer
 • 60 timer gruppeveiledning kommer i tillegg
 • 25 studieplasser

Priser

 • Totalkostnad kr 47 450
 • Pris per semester kr 23 725 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 13 600
 • Pris per semester veiledning kr 10 125
 • Totalkostnaden faktureres over to semestre:
  • Januar/februar 2021 kr 23 725
  • September/oktober 2021 kr 23 725
 • Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, og ber om at organisasjonsnummeret angis.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer

 • Ved påmelding kommer det en automatisk bekreftelse på SMS om at påmeldingen er registrert, og at opptaket påbegynnes rundt påmeldingsfristen – eller når programmet går mot fulltegning.
 • Opptaket starter siden med en elektronisk godkjenning gjennom systemet. Med påfølgende automatisk melding med tilbud om plass. Her framkommer det også at IAP-avtalen etter hvert vil komme over e-post, til signering og retur til iap@iapnett.no
 • Etter noe tid kommer individuelle meldinger til hver enkelt søker, vedlagt IAP-avtalen til signering og retur.
 • Om programmet ikke er fulltegnet, holdes programmet åpent videre. Det opprettes i denne fasen også mulige reservelister.
 • Når kullet er etablert, sendes det en felles bekreftelse om at signert avtale er mottatt, og at det før oppstart vil komme et velkomstbrev fra kursledelsen.
 • Avmeldingsfrist: Innen fem uker før programstart.

Kursprogram

Alle kursdager varer fra kl. 8.30–16.30

Vår 2022

Samling 1

Tidspunkt: 27.- 28. januar 2022. 
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo
Klokkeslett: Kl. 9-17 (torsdag) og kl. 8.30-16.30 (fredag)

Foreleser: Geir Løkling og Anne-Kari Kvarstein

Målet for samlingen er å få bedre forståelse for det spesifikke ved gruppeterapi, rasjonale for intervensjoner på gruppenivå, og nysgjerrighet for gruppeterapi som metode. Kandidaten vil få økt bevissthet på å identifisere gruppers ulike faser, og hvilke lederegenskaper som er hensiktsmessige i de ulike fasene. Samlingen vil også igangsette prosesser knyttet til selvbevissthet omkring egne styrker og utfordringer som gruppeterapeut.

Tema i første samling:

 • Gruppeterapiens historiske utvikling
 • Hvorfor gruppeterapi?
 • Forberedelse, seleksjon og og oppstart av gruppeterapi
 • Virksomme faktorer i gruppeterapi
 • Gruppeutvikling og gruppefaser
 • Intervensjoner og terapeutisk holdning i forming- og konformitetsfasen
 • Forståelse og intervenering på makronivå (innhold, prosess og struktur)
 • Forståelse og intervenering for å øke åpenhet og tillit i gruppa

Samling 2

Tidspunkt: 12.- 13. mai 2022
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo
Klokkeslett: kl. 9-17 (torsdag) og kl. 8.30-16.30 (fredag)

Forelesere: Anne-Kari Kvarstein og Hanne Reichelt

Målet med samlingen er økt kunnskap om typiske gruppeprosesser og -fenomener som oppstår i grupper. Samlingen vil også utdype gruppers destruktive krefter og hvordan håndtere disse på en konstruktiv måte. Samlingen vil både tilby modellæring i hvordan håndtere de ulike prosessene og fenomenene, samtidig som kandidatene også selv vil bli gitt mulighet til å trene på gruppelederskap. Samlingen vil invitere til videre selvutvikling i gruppeterapeutrollen, og tydeliggjøre hvordan gruppeterapeutrollen skiller seg fra individuell behandling.

Temaer i andre samling er: 

 • Gruppeterapeutiske fenomener (stillhet, konflikt, syndebukk, misunnelse mm.)
 • Destruktive krefter og deres kreative potensial
 • Intervensjoner og terapeutisk holdning i norming- og stormingsfasen
 • Forståelse og intervenering på relasjons- og subgruppenivå, herunder brobyggingsteknikker og funksjonell subgruppering
 • Intervju og refleksjon med tidligere gruppeterapipasient

Høst 2022

Samling 3

Tidspunkt: 8.- 9. september 2022
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo
Klokkeslett: kl. 9-17 (torsdag) og kl. 8.30-16.30 (fredag)

Forelesere: Hanne Reichelt og Veslemøy Merton

Målet med denne samlingen vil tematisere hvilke roller personer kan innta i grupper, og hvordan håndtere disse. Samlingen vil videreutvikle bevisstheten på ulike nivåer i en gruppe, samt trene på håndtering av «vanskelige pasienter». Samlingen vil fokusere på fenomener som ofte oppstår i arbeidsfasen og trene kandidatene på å skape emosjonelt korrigerende erfaringer og en kultur for dette. Kandidatene vil også arbeide med ferdigheter knyttet til intervensjoner på gruppen-som-helhet, og gjennom å bruke egne reaksjoner og følelser. Samlingen vil bygge videre på selvutvikling i rollen som gruppeterapeut.

Tema i tredje samling

 • Forståelse av "den usynlige gruppa", herunder forskjellen mellom medlemskap, rolle og gruppen-som-helhet
 • Arbeid og intervensjoner knyttet til "vanskelige pasienter" (Den kontrollerende, den tause, den klagende mfl)
 • Intervensjoner og terapeutisk holdning i arbeidsfasen
 • Forståelse og intervenering på gruppen-som-helhet, samt gjennom bruk av terapeutens egne reaksjoner og følelser (overføring og motoverføring)

Samling 4

Tidspunkt: 12.- 13. januar 2023
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo
Klokkeslett: kl. 9-17 (torsdag) og kl. 8.30-16.30 (fredag)

Forelesere: Veslemøy Merton og Geir Løkling

Denne samlingen vil øke kunnskap og bevissthet omkring ko-terapi og gruppeterapi på institusjon. Samlingen vil også utdype sentrale fenomener i avslutningsfasen, samt hvordan håndtere avslutninger i grupper på en konstruktiv måte. Hovedmålet med denne samlingen er å integrere kandidatenes kunnskap og ferdigheter i gruppeterapi og gruppeledelse gjennom et helt gruppeterapiforløp. Kandidatene vil være tydeligere på egne styrker og svakheter som terapeut generelt og gruppeterapeut spesielt, og vil kunne anvende egen gruppeerfaring fra kurset i arbeidet som gruppeterapeut.

Tema i fjerde samling er:

 • Ko-terapi - muligheter og begrensninger
 • Gruppeterapi på institusjon
 • Avslutning som fenomen og prosess
 • Intervensjoner og terapeutisk holdning i avslutningsfasen
 • Forståelse og anvendelse av ulike intervensjonsnivåer

Påmelding

Velkommen med din søknad!

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Geir Løkling.
E-post: geir.lokling@gmail.com. Mobil: 920 25 361.

Ved spørsmål om samlingene, kontakt koordinator Ragna Lundgaard.
E-post: ragna@atv.stiftelsen.no. Mobil 416 11 003.

Ved spørsmål om opptak, reservelister eller fakturainformasjon, kontakt administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager. E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 911 77 879.

Påmelding Gruppe 2022

Til toppen