Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes terapeutiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder.

Utgangspunktet, for både undervisning og veiledning, er en forståelse av hvordan barnet eller ungdommen inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinje-tjenesten (PPT, barnevern, psykisk helsetjeneste etc.), og er godkjent som obligatorisk program i barne- og ungdomspsykologi innenfor Norsk psykologforenings spesialistordning.

Kursene tar for seg overordnede perspektiver på psykiske problemer hos barn og unge, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med barn og ungdom, samt å ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Det obligatoriske programmet har fokus på behandling av barn og ungdom og er lagt opp slik at kandidatene skal bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner underveis. Kandidatene skal også ha mulighet til å knytte det de lærer på kursene tett opp mot egen arbeidshverdag og prøve ut teknikker og ideer de lærer på kursene.

Den parallelle veiledningen som foregår i grupper vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker/praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom. For at kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av programmet, er det derfor viktig at man er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom.

  • Omfang: 96 timer undervisning (2018–2019-programmet). I tillegg kommer veiledning og selvstudier i veiledningsgruppene.
  • Sted: Oslo (med åpning for enkelte kurs sentralt på østlandsområdet).
  • Avtale: Det inngås bindende avtale før første samling.
  • Oppstart: Hvert år (normalt i januar/februar).
  • Påmeldingen åpnes normalt i mai/juni.
  • Vi påbegynner opptaket 1. oktober, men holder påmeldingen åpen til hele kullet er på plass, alle avtaler er signert – og vi har en høvelig reserveliste å ty til om det skulle trengs. Søkere på reservelisten vil bli holdt orientert om endringer i status og mulige opprykk på listen.
  • Antall plasser: 32.
  • Vedrørende krav til praksis: Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, obligatorisk program, valgfritt program, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden. Denne sier blant annet «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs». Om en er usikker på om egen praksis tilfredsstiller Psykologforeningens krav, anbefaler vi å ta direkte kontakt med dem. Det kan være mulig å få en forhåndsgodkjenning derfra. Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i barne- og ungdomspsykologi finner du her.
  • Vedrørende bindende / ikke-bindende påmelding: Vi forutsetter at alle søkere er seriøse i sitt forsett, har lest IAP-avtalen og vil holde oss orientert om endringer i søkerstatus. Vi anser ikke påmeldingen som bindende før IAP-avtalen er mottatt, signert og returnert.

Programmer