Programmet går over tolv måneder og omfatter 4 kurs (8 dager) og 64 timer gruppeveiledning, samt egenstyrte arbeidsgrupper (8 timer per semester), og det er godkjent av Norsk psykologforening.
Sentrale tema er familiepsykologisk teori, forståelse og tilnærminger relatert til ulike klientgrupper og til spesifikke livsutfordringer. Målet vil være å gi deltakerne forutsetninger for å arbeide i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis ved å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og klientenes verdier og behov. Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Hvert kurs vil være både teori- og praksisorientert.
Programmet vil favne temaer som psykologer ofte møter i arbeid med familier og systemer. Dette inkluderer arbeid med kriser i parforhold, ulike mønstre av samspill i familier, familieterapeutiske tilnærminger ved psykisk lidelse og konfliktarbeid i familier og større systemer. Tematikk knyttet til parforhold kan mer spesifikt dreie seg om livsløpsutfordringer, store overganger, tap, svik og utroskap. Når det gjelder samspillsmønstre i familien vil sentrale tema være familier preget av kriser, vold eller rus. Programmet gir også grunnlag for en relasjonell forståelse av utvikling, opprettholdelse og tilheling av psykisk lidelse i et familieperspektiv. Temaet konfliktarbeid løftes fram, med tanke på å møte både familiemedlemmer og samarbeidspartnere i konflikt.
Aktuelle kurstema:
  • Parterapi
  • Familievold – problemstillinger og tilnærmingsmåter 
  • Konfliktarbeid i familier og større systemer 
Aktuelle forelesere:
Sissel Gran, Dimitrij Samoilow, Bernadette Christensen, Kristoffer Whitaker, Odd Arne Tjersland, Erlend Skard. Med forbehold om endringer.

Programmer