Koordinator

Navn: Charlotte StyrenMobil: 91 12 20 46

Varighet

12 måneder

Neste program

Høsten 2020

Påmeldingsfrist

2019-09-03Påmelding

Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Hvert kurs vil være både teori- og praksisorientert. Sentrale tema vil være parterapi, familievold og konfliktarbeid.

Forkunnskaper: Programmet kan tas av kandidater som har gjennomført det obligatoriske programmet i familiepsykologi eller IAPs obligatoriske program i barne- og ungdomspsykologi. Programmet er godkjent av Psykologforeningen.

Deltakelse på programmet forutsetter breddekunnskap om systemisk tenking, både teori og praksis, slik denne er ervervet gjennom programmet obligatorisk familiepsykologi eller tilsvarende.

IAPs barneprogram er vurdert som tilsvarende. Har du annet som du mener er tilsvarende som det obligatoriske familieprogrammet, ber vi deg redegjøre for dette i søknaden.  Oppgi også hvilket universitet du er utdannet fra.

Det er knyttet ett årsverk praksis til det valgfrie programmet i avansert familieterapi og systemisk arbeid. Psykologen skal være i praksis hvor terapeutisk arbeid av kortere og lengre varighet med familier utgjør minimum 50 % av arbeidsoppgavene.

Programmet går over tolv måneder og omfatter 4 kurs (8 dager) og 64 timer gruppeveiledning, samt egenstyrte arbeidsgrupper (8 timer per semester).

Utforming av programmet er ikke endelig sluttført, men det vil avholdes fire samlinger med følgende tematikk:

Samling 1
Tid: 3. og 4. oktober 2019
Sted: Thon Storo
Kursledelse: Sissel Gran og Dimitrij Samoilow
Tematikk: Emosjonsfokusert arbeid med par

Samling 2
Tid: 21. og 22. januar 2020
Sted: Scandic Solli
Kursledelse: Ikke fastsatt
Tematikk: Systemisk og familierettet arbeid med familier der barn lever med vold, rus eller andre belastninger.

Samling 3
Tid: 1. og 2. april 2020
Sted: Scandic Solli
Kursledelse: Ikke fastsatt
Tematikk: Utvikling, opprettholdelse og tilheling av psykisk lidelse i et familieperspektiv.

Samling 4
Tid: September 2020 (dato ikke fastsatt)
Sted: Ikke fastsatt
Kursledelse: Ikke fastsatt
Tematikk: Konflikter i familier og større systemer.

Sentrale tema er familiepsykologisk teori, forståelse og tilnærminger relatert til ulike klientgrupper og til spesifikke livsutfordringer. Målet vil være å gi deltakerne forutsetninger for å arbeide i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis ved å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og klientenes verdier og behov. Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Hvert kurs vil både være teori- og praksisorientert.

Programmet vil favne temaer som psykologer ofte møter i arbeid med familier og systemer. Dette inkluderer arbeid med kriser i parforhold, ulike mønstre av samspill i familier, familieterapeutiske tilnærminger ved psykisk lidelse og konfliktarbeid i familier og større systemer. Tematikk knyttet til parforhold kan mer spesifikt dreie seg om livsløpsutfordringer, store overganger, tap, svik og utroskap. Når det gjelder samspillsmønstre i familien vil sentrale tema være familier preget av kriser, vold eller rus. Programmet gir også grunnlag for en relasjonell forståelse av utvikling, opprettholdelse og tilheling av psykisk lidelse i et familieperspektiv. Temaet konfliktarbeid løftes fram, med tanke på både å møte familiemedlemmer og samarbeidspartnere i konflikt.

Aktuelle kurstema:

  • Parterapi
  • Familievold – problemstillinger og tilnærmingsmåter
  • Konfliktarbeid i familier og større systemer

Aktuelle forelesere:

Sissel Gran, Dimitrij Samoilow, Bernadette Christensen, Kristoffer Whitaker og Odd Arne Tjersland. Med forbehold om endringer.

Kostnader:

Programavgiften er kr 13 600 per semester. Utgifter til veiledning i gruppe (kr 9 600 per semester) kommer i tillegg, samt utgifter til reise og opphold. Prisene justert siste gang 29.4.2019. Faktura sendes ut i september 2019 (kr 23 200) og i januar/februar 2020 (kr 23 200).

Påmeldingsfrist: 3. september

Faglige spørsmål kan rettes til leder i styringsgruppen for Familiepsykologi, Aina Frydenlund
E-post: ainafryd@hotmail.com. Mobil: 40 45 46 40

Spørsmål om påmeldinger og ventelister kan rettes til Astri Vannebo
E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 92 44 88 98