Koordinator

Navn: Charlotte StyrenMobil: 91 12 20 46

Varighet

12 måneder

Neste program

Etter at 2019–2020-programmet er gjennomført, blir neste mulighet 2020–2021. Programmet er åpnet for påmelding.

Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Hvert kurs vil være både teori- og praksisorientert. Sentrale tema vil være parterapi, familievold og konfliktarbeid. Programmet strekker seg over tolv måneder.

Målgruppe og deltakelse
Det blir tatt opp inntil 36 deltakere i hvert kull. Søkere må være autoriserte psykologer som har fullført obligatorisk program i familiepsykologi eller barne- og ungdomspsykologi (IAP), eller tilsvarende. Kandidater som har fullført andre obligatoriske program, og som har bakgrunn der de har tilegnet seg teori og metodikk som historisk sett hører til dette feltet, kan søke om opptak til dette programmet. Det gis fortrinnsrett for dem som har fullført det obligatoriske programmet i familiepsykologi. For at programmet skal gi uttelling i spesialistutdanning, kreves 100 prosent oppmøte. Det henvises til Psykologforeningens reglement når det gjelder obligatorisk oppmøte. Programmet godkjennes som vedlikehold av psykologspesialister. Da stilles det ikke krav til praksis og veiledning.

Kursene
organiseres i fire kurssamlinger, åtte timer per dag over to dager. Til sammen utgjør dette 64 timer.

Veiledning
organiseres med fire i hver veiledningsgruppe. Gruppen møtes med veileder åtte dager i løpet av programperioden. Det tilbys totalt 64 timers veiledning. Det vises til Psykologforeningens utfyllende bestemmelser for veiledning.

Praksis
Det er knyttet ett årsverk med praksis til det valgfrie programmet. Psykologen skal være i praksis hvor terapeutisk arbeid av kortere eller lengre varighet med familier utgjør minimum 50 prosent av arbeidsoppgavene.

Evaluering
Både kurs og veiledning evalueres fortløpende av kandidatene. Styringsgruppen vil bruke evalueringene aktivt for å sikre kvaliteten og videreutviklingen av programmet.

Om kursene
Hvert kurs vil være både teori- og praksisorientert. Sentrale tema er familiepsykologisk teori, forståelse og tilnærminger relatert til ulike klientgrupper og til spesifikke livsutfordringer. Målet vil være å gi deltakerne forutsetninger for å arbeide i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis ved å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og klientenes verdier og behov. Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer.

Programmet vil favne temaer som psykologer ofte møter i arbeid med familier og systemer. Dette inkluderer arbeid med kriser i parforhold, ulike mønstre av samspill i familier, familieterapeutiske tilnærminger ved psykisk lidelse og konfliktarbeid i familier og større systemer. Tematikk knyttet til parforhold kan mer spesifikt dreie seg om livsløpsutfordringer, store overganger, tap, svik og utroskap. Når det gjelder samspillsmønstre i familien vil sentrale tema være familier preget av kriser, vold eller rus. Programmet gir også grunnlag for en relasjonell forståelse av utvikling, opprettholdelse og bedring av psykiske vansker i et familieperspektiv. Temaet konfliktarbeidløftes fram, med tanke på å møte både familiemedlemmer og samarbeidspartnere i konflikt.

Betydningen av brukermedvirkning både i kartleggingen av problemer og i utformingen av tilnærmingsmåter preger programmet. Det legges vekt på hvordan klientens verdier, ønsker og preferanser legges til grunn for utformingen av behandlingsmål og evaluering av utfall, og gir retning for hvem som skal inkluderes i samarbeidet.

Programmet vil forholde seg aktivt til kunnskaps og læringsmålene som står beskrevet i Målbeskrivelsen for valgfritt program i avansert familiepsykologi og systemisk arbeid utarbeidet av Psykologforeningen.

Det tas forbehold om eventuell endring av forelesere grunnet sykdom eller andre uforutsette hendelser.

Kursplan – en oversikt

Kurs 1
3. og 4. oktober 2019
Thon Storo

Sissel Gran og Dimitrij Samoilow:
Fordypning i parterapi.  Kurset vil være både teori- og praksisorientert. Tematikk kan mer spesifikt dreie seg om livsløpsutfordringer, store overganger, tap, svik og utroskap.

Læringsutbytte: Kandidatene skal etter gjennomført kurs blant annet kunne gjennomføre førstegangssamtale med par med utgangspunkt i ulike familieterapeutiske tilnærminger. De vil kunne vurdere i hvilke sammenhenger parterapi er relevant og nødvendig metode for å bidra til endring for klientene. Kandidaten vil ha kunnskap om hvordan psykisk og somatisk sykdom, traumer og vold kan påvirke parrelasjonen, samt hva som kan være relevante intervensjoner i møte med par som opplever utfordringer knyttet til dette.

Evaluering: Det er utviklet evalueringsverktøy for å gi kandidatene selv mulighet til å formidle i hvilken grad læringsutbytte er oppnådd.

Kurs 2
21. og 22. januar 2020
Scandic Solli

Bernadette Christensen og Audun Formo Hay:
Systemisk og familierettet arbeid med familier der barn lever med vold, rus eller andre belastninger:  
Kurset vil være både teori- og praksisorientert.

Læringsutbytte: Kandidatene vil etter gjennomført kurs blant annet kunne arbeid med familier som lever med vold, rus, somatisk lidelse eller andre belastninger. De vil kunne utføre familiepsykologisk arbeid i kontekster som for eksempel barnevern, familievern, spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

Evaluering: Det er utviklet evalueringsverktøy for å gi kandidatene selv mulighet til å formidle i hvilken grad læringsutbytte er oppnådd.

Kurs 3
Ny tid: 27.–28. august 2020
Gjennomføres digitalt over Zoom. For teknisk støtte: felixkoppesmail@gmail.com
Se egen e-post til alle kandidatene fra koordinator Charlotte Styren.

Kristoffer Whittaker:
Utvikling, opprettholdelse og bedring av psykiske vansker i et familieperspektiv:  Kurset vil være både teori- og praksisorientert.

Læringsutbytte: Kandidatene vil etter gjennomført kurs blant annet ha kunnskap om familiebaserte tilnærminger ved psykisk lidelse og hvordan man kan motivere for familieterapi når familien og/eller systemet rundt holder fast ved et individfokus. Kandidatene vil ha kunnskap og ferdigheter som gjør det mulig å skape allianse med flere deltakere samtidig. Kandidatene vil ha økt kunnskap om kontekstens betydning for den terapeutiske prosessen og hvordan man ved hjelp av en systemisk forståelse kan bidra til å skape bevegelse der endringsprosessen har stagnert. Kandidatene vil etter fullført kurs ha en relasjonell forståelse av utvikling, opprettholdelse og bedring av psykiske vansker i et familieperspektiv.

Evaluering: Det er utviklet evalueringsverktøy for å gi kandidatene selv mulighet til å formidle i hvilken grad læringsutbytte er oppnådd.

Kurs 4
9. og 10. september 2020
Scandic Solli

Odd Arne Tjersland og Erlend Skard:
Konflikter i familier og større systemer: Kurset vil være både teori- og praksisorientert.

Læringsutbytte: Kandidatene vil etter gjennomført kurs blant annet ha kunnskap om og ferdigheter i å håndtere konflikter som utspiller seg i terapirommet. De vil ha økt kunnskap om hvordan man kan jobbe med flere generasjoner der det har oppstått konflikt i familien. De vil ha økt kunnskap om hva samarbeid innebærer og hvordan samarbeid utvikles og styrkes både mellom familiemedlemmer og terapeuter. Kandidatene vil etter  fullført kurs ha utvidet kunnskap om hvordan lokale og globale betingelser (så som sosiale og politiske forhold) kan påvirke samarbeid mellom familie og terapeuter og hvordan disse utfordringene kan håndteres.

Evaluering: Det er utviklet evalueringsverktøy for å gi kandidatene selv mulighet til å formidle i hvilken grad læringsutbytte er oppnådd.

Kommentar til kursplanen
IAP er kjent med at rekkefølgen på kursene ikke er i overensstemmelse med målbeskrivelsen fra Psykologforeningen. Dette handler primært om logistikk og ikke at vi er uenig i rekkefølgen. For å legge til rette for en mulig oppstart høsten 2019, måtte prosessen med å spørre kursholdere starte før målbeskrivelsen fra Psykologforeningen var klar. Vi vil i neste omgang tilpasse oss den rekkefølgen som Psykologforeningen har foreslått. Læringsmålene knyttet opp mot de fire kursene vil formidles til kursholderne, slik at de innholdsmessig vil favne det som er beskrevet i målbeskrivelsen.

Kurs 2 tilsvarer samling 2 (Fordypning i familiepsykologi) i målbeskrivelsen. Familieterapeutisk arbeid i kontekster som for eksempel barnevern, familievern, spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste vil kunne integreres i det planlagte kurset.

Pensum
Som obligatorisk kurslitteratur til hvert kurs oppgis ca. 100–150 sider fra artikler og eller kapitler. Ved to dager med ulike forelesere oppgis 80 sider til hver dag. Samlet kurspensum vil anslagsvis være på 600 sider.  Deltakerne vil også få oppgitt støttelitteratur til hvert kurs.

Kostnader
Programavgiften er kr 13 600 per semester. Utgifter til veiledning i gruppe (kr 9 600 per semester) kommer i tillegg, samt utgifter til reise og opphold. Prisene justert siste gang 29.4.2019. Faktura sendes ut i september/oktober 2019 (kr 23 200) og i januar/februar 2020 (kr 23 200).

Påmeldingsfrist: 1. september.

Faglige spørsmål kan rettes til koordinator Elisabeth Omdal
E-post: elisabeth.omdal@baerum.kommune.no. Mobil: 91 71 67 20

Spørsmål om påmeldinger og ventelister kan rettes til Astri Vannebo
E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 92 44 88 98