Koordinator

Navn: Johan Mørch-SimonsenMobil: 48 20 46 44

Varighet

Atten måneder

Neste program

2021–2022

Påmeldingsfrist

Påmelding

Programmet for 2020–2021 er i tråd med Psykologforeningens målbeskrivelser. Kurset består nå av 96 timer, over atten måneder. Siden programmet, grunnet sommerferie med videre, strekker seg over fire semestre, opererer vi også med fire faktureringer.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes terapeutiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder.

Utgangspunktet, for både undervisning og veiledning, er en forståelse av hvordan barnet eller ungdommen inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinjetjenesten (PPT, barnevern og psykisk helsetjeneste). Kursene tar for seg overordnete perspektiver på psykiske problemer hos barn og unge, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med barn og ungdom, samt å ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen. Kursene i fordypningsprogrammet har fokus på behandling av barn og ungdom og er lagt opp slik at kandidatene underveis skal bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner. Kandidatene skal også ha mulighet til å knytte det de lærer på kursene tett opp mot egen arbeidshverdag og prøve ut teknikker de lærer på kursene. Den parallelle veiledningen som foregår i grupper vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker/praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom.

For at kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet er det derfor viktig at man er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom.

Omfang: 96 timer undervisning. I tillegg kommer veiledning og selvstudier i veiledningsgruppene.

Sted: Oslo. Siste samling blir muligvis lagt til Son.

Avtale: Det inngås bindende avtale seinest før første samling.

Pris: Totalkostnad 73 000 kr (kr 18 250 per semester, tilsvarende kr 10 750 i kursavgift + kr 7 500 i veiledningsavgift). Faktureres over fire semestre: Januar/februar 2020 (kr 18 250), september 2020 (kr 18 250), januar/februar 2021 (kr 18 250) og september 2021 (kr 18 250). Med forbehold om mulig justering av pris.

Fakturainformasjon: Vi forventer at den fakturainformasjonen, med fakturareferanse, som legges inn ved påmeldingen, er i tråd med hva som vil bli godkjent ved regnskapsavdelingen ved søkerens arbeidssted. Kan oppdateres på kandidatenes egne sider på iapnett.no. Om fakturainformasjon ikke er på plass innen kursstart, vil fakturaen bli sendt til kandidatens boligadresse

Oppstart: Januar 2020. Merk at startdato og sluttdato er bare tentative. Systemet krever at det legges inn datoer. Endelige tider kommer etter hvert som tingene faller helt på plass.

Vi har satt påmeldingsfrist til 1. oktober – og påbegynner opptaket da, men holder påmeldingen åpen også videre. Søkere som ikke får tilbud om plass i første omgang, blir plassert på en reserveliste. Erfaringsmessig kan det skje endringer i kullet fram mot programstart. Søkere på reservelisten vil bli holdt orientert om endringer i status og mulige opprykk på listen.

Antall plasser: 36.

Krav til praksis: Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Vedrørende bindende / ikke-bindende påmelding: Vi forutsetter at alle søkere er seriøse i sitt forsett, har lest IAP-avtalen og vil holde oss orientert om endringer i søkerstatus. Vi anser ikke påmeldingen som bindende før IAP-avtalen er mottatt, signert og returnert. Siste kanselleringsfrist vil være fem uker før oppstart.

Kort om omfanget

96 kurstimer / 12 kursdager

4 dager med kollokvier/selvstudier/øvedager

96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden

Om samlingene (oppdateres etter hvert som detaljene faller på plass)

Alle kursdager fra 9–17

Våren 2020:

Samling I
Tre dager i januar 2020
Sted: Ikke bestemt, Oslo

Hanne Netland Simonsen og Are Evang:
Introduksjonsdag (én dag)

Live Nygård og Hanna Friis Steen:
Kurs om sped- og småbarn (to dager)

Samling II
To dager mars/april/mai 2020
Sted: Ikke bestemt, Oslo

Familieterapeutisk arbeid – nærmere informasjon kommer.

Høsten 2020:

Samling III
To dager september/oktober
Sted: Ikke bestemt, Oslo

Maren Lindheim og Svein Mossige:
Lekende tilnærminger med fokus på fortellinger og metaforer i terapeutiske samtaler med barn

Våren 2021:

Samling IV
To dager i januar/februar
Sted: Ikke bestemt, Oslo

Tine Jensen:
Forståelse og behandling av traumatiserte barn og ungdom

Samling V
Tre dager i mars/april/mai 2021
Sted: Ikke bestemt, Oslo

Dag 1:

Are Evang:
Kurs om ungdom

Dag 2 og 3:
Are Evang og Tine Jensen:
Øvedager

Høsten 2021:

Samling VI

To dager høsten 2021
Sted: Ikke bestemt, Oslo/Son

Bernadette Christensen og Dagfinn Thøgersen:
Klinisk arbeid med ungdom; forståelse og behandling.

Med forbehold om endringer.

Velkommen med din søknad !

Ved faglige spørsmål, kontakt koordinator Johan Mørch-Simonsen.
E-post: johan.w.simonsen@gmail.com. Mobil: 48 20 46 44.

Ved spørsmål om opptak og reservelister, kontakt administrasjonskonsulent Astri Vannebo.
E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 92 44 88 98.