Koordinator

Navn: Charlotte StyrenMobil: 91 12 20 46

Varighet

Atten måneder

Neste program

Januar 2022

Påmeldingsfrist

Påmelding

Utdanningen er godkjent som fordypningsprogram for spesialiteten i familiepsykologi. Programmet går over atten måneder (fordelt over tre semestre) og omfatter 6 kurs (16 dager) og 96 timer gruppeveiledning, samt egenstyrte arbeidsgrupper (8 timer per semester). Første samling er i slutten av januar 2020.

Fordypningsprogram til spesialiteten i familiepsykologi

Starter januar 2020.

Merk at programmet ikke er helt ferdig utformet. Programbeskrivelsen vil løpende bli support og oppdatert både med tider, titler og forelesere. Start- og sluttdato er preliminært satt opp (fordi systemet krever det). En kan påregne oppstart seint i januar 2020.

Programmet er godkjent av Psykologforeningen.

Sentrale temaerer familieterapi, familien som ressurs og verdisetter, overgangskriser gjennom livsløpet og ekstraordinære kriser. Et mål er å gi kompetanse i relasjonstenkning, med vekt på hvordan vår måte å tenke, føle og handle på kan forstås i lys av de samspill vi inngår i med andre. Utdanningen er særlig aktuell for psykologer på familiekontor, i førstelinjetjenesten og i psykisk helsevern for barn og unge, ungdomsteam og barnevern. Den kan også bidra med verdifulle perspektiver og kliniske arbeidsmåter innenfor psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjonspsykologi.

Aktuelle kurstema:

 • Familieterapeutiske forståelseskart, terapeutisk stil og handlemåter i samtalen
 • Barnesentrert familieterapi
 • Triangulerte samtaler med barn
 • Familieorientert arbeid med utagerende og deprimerte ungdommer
 • Løsningsorienterte tilnærminger
 • Narrative tilnærminger
 • Familiekriser og ekstraordinære kriser
 • Parterapi
 • Familievold – problemstillinger og tilnærmingsmåter
 • Etnisitetsperspektivet i arbeid med familier
 • Konfliktarbeid i familier og større systemer

Aktuelle forelesere:

Per Eriksen, Odd Arne Tjersland, Robert og Rita Resnick, Pia Aursand, Trine Eikrem, Nora Sveaass, Gina Hægland, Bernadette Christensen, Ani Elise Pilavian Vik. Med forbehold om endringer.

Kostnader:

IAP har i styremøte 29.4.2019 justert sine priser og harmonisert dem nærmere opp til dagsprisen hos Psykologforeningen og andre tilbydere. IAPs programavgift er nå kr 13 600 per semester, totalt kr 40 800. Utgifter til veiledning i gruppe (kr 9 600 per semester, totalt 28 800) kommer i tillegg, samt utgifter til reise og opphold. Dette gjelder også for det første og det siste kurset, som (trolig) holdes utenfor Oslo. Samlet for kurs og veiledning blir dette tre faktureringer på kr 23 200. Fakturaene sendes ut januar/februar 2020, september 2020 og januar/februar 2021. Med forbehold om endringer.

Frist for påmelding er 1. oktober (forlenges ved behov).

Faglige spørsmål kan rettes til programkoordinator Charlotte Styren
E-post: cha_styren@hotmail.com. Mobil: 91 12 20 46

Charlotte er programkoordinator for Familie 2018–2019, og vil overlappe med ny koordinator for Familie 2020–2021, Elisabeth Omdal. E-post: elisabeth.omdal@baerum.kommune.no. Mobil: 91 71 67 20

Spørsmål om påmeldinger og ventelister kan rettes til Astri Vannebo
E-post: iap@ipanett.no. Mobil: 92 44 88 98