Koordinator

Navn: Johan Mørch-SimonsenMobil: 48 20 46 44

Varighet

18 måneder

Programmet for 2018–2019 er i tråd med Psykologforeningens nye målbeskrivelser. Det omfatter 96 timers kurs, over (minimum) atten måneder.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes terapeutiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder.

Utgangspunktet, for både undervisning og veiledning, er en forståelse av hvordan barnet eller ungdommen inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinje-tjenesten (PPT, barnevern, psykisk helsetjeneste etc.). Kursene tar for seg overordnede perspektiver på psykiske problemer hos barn og unge, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med barn og ungdom, samt å ha fullført innføringsprogrammet i regi av Psykologforeningen. Kursene i fordypningsprogrammet har fokus på behandling av barn og ungdom og er lagt opp slik at kandidatene skal bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner underveis. Kandidatene skal også ha mulighet til å knytte det de lærer på kursene tett opp mot egen arbeidshverdag og prøve ut teknikker de lærer på kursene. Den parallelle veiledningen som foregår i grupper vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker/praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom.

For at kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet er det derfor viktig at man er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom.

Omfang: 96 timer undervisning. I tillegg kommer veiledning og selvstudier i veiledningsgruppene.

Sted: Oslo. Siste samling er lagt til Son.

Avtale: Det inngås bindende avtale senest før første samling.

Pris: Total kursavgift kr 39 000 (samlet for alle semestre). Faktureres over fire semestre (kr 9 750 per semester + kr 7 500 veiledningsavgift per semester = sum per semester kr 17 250). Faktureres i februar 2018, september 2018, februar 2019 og september 2019. Med forbehold om mulig justering av pris.

Oppstart: 24. januar 2018.

Antall plasser: 32.

Vedrørende krav til praksis: Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Vedrørende bindende / ikke-bindende påmelding: Vi forutsetter at alle søkere er seriøse i sitt forsett, har lest IAP-avtalen og vil holde oss orientert om endringer i søkerstatus. Vi anser ikke påmeldingen som bindende før IAP-avtalen er mottatt, signert og returnert. Siste kanselleringsfrist vil være fem uker før oppstart.

Kort om omfanget

96 kurstimer / 12 kursdager

4 dager med kollokvier/selvstudier/øvedager

96 timer veiledning / 3 veiledningsdager per semester

Om samlingene

Alle kursdager fra 9–17

Våren 2018:

Samling I
24. til 26. januar (tre dager)
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Hanne Netland Simonsen og Are Evang: Introduksjonsdag (én dag)
Live Nygård og Hanna Friis Steen: Kurs om sped- og småbarn (to dager)

Samling II
14. og 15. mai (to dager)
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Eia Asen: The child in the family context: A systemic, mentalizing approach (2 dager)

Høsten 2018:

Samling III
18. og 19. september (to dager)
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Maren Lindheim og Svein Mossige: Lekende tilnærminger med fokus på fortellinger og metaforer i terapeutiske samtaler med barn

Vi minner om at alle kandidater må sende inn en kasusbeskrivelse innen fredag 31. august til sveinmos@psykologi.uio.no

Våren 2019:

Samling IV (datoene endret 5.11.2018)
28. og 29. mars (to dager)
Sted: Scandic Oslo City, Oslo

Tine Jensen: Forståelse og behandling av traumatiserte barn og ungdom

Samling V
22.–24. mai (tre dager)
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Dag 1:
Are Evang: Kurs om ungdom

Dag 2 og 3:
Are Evang, Tine Jensen, Maren Østvold Lindheim og Hanne Netland Simonsen: Øvedager

Høsten 2019:

Samling VI (datoene endret 29.6.2019)
9.–10. oktober (to dager)
Sted: Quality spa & resort, Son

Bernadette Christensen og Dagfinn Thøgersen: Klinisk arbeid med ungdom; forståelse og behandling.

Med forbehold om endringer.