Koordinator

Navn: Christina RønningMobil: 97705475

Neste program

Våren 2020

Programmet for 2019–2020 er i tråd med Psykologforeningens målbeskrivelser. Det består av 96 timer, over (minimum) atten måneder.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes terapeutiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder.

Utgangspunktet, for både undervisning og veiledning, er en forståelse av hvordan barnet eller ungdommen inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinjetjenesten (PPT, barnevern, psykisk helsetjeneste etc.). Kursene tar for seg overordnede perspektiver på psykiske problemer hos barn og unge, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med barn og ungdom, samt å ha fullført innføringsprogrammet i regi av Psykologforeningen. Kursene i fordypningsprogrammet har fokus på behandling av barn og ungdom og er lagt opp slik at kandidatene skal bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner underveis. Kandidatene skal også ha mulighet til å knytte det de lærer på kursene tett opp mot egen arbeidshverdag og prøve ut teknikker de lærer på kursene. Den parallelle veiledningen som foregår i grupper vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker/praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom.

For at kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet er det derfor viktig at man er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom.

Omfang: 96 timer undervisning. I tillegg kommer veiledning og selvstudier i veiledningsgruppene.

Sted: Oslo. Siste samling blir muligvis lagt til Son.

Avtale: Det inngås bindende avtale senest før første samling.

Totalkostnad 73 000 kr (kr 18 250 per semester, tilsvarende kr 10 750 i kursavgift + kr 7 500 i veiledningsavgift). Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg. Dette gjelder også for det første og det siste kurset, som (trolig) holdes utenfor Oslo.

Fakturaene sendes ut januar/februar 2019 (kr 18 250), september 2019 (kr 18 250), januar/februar 2020 (kr 18 250) og september 2020 (kr 18 250). Med forbehold om mulig justering av pris. I samråd med IAPs forretningsfører, vil enkelte fakturaer først bli sendt ut i etterkant av semesterets første samling.

Fakturainformasjon: Vi forventer at den fakturainformasjonen, med fakturareferanse, som legges inn ved påmeldingen, er i tråd med hva som vil bli godkjent ved regnskapsavdelingen ved søkerens arbeidssted. Kan oppdateres helt fram til kursstart. Om fakturainformasjon ikke er på plass innen kursstart, vil fakturaen bli sendt til kandidatens boligadresse

Oppstart: 23.–25. januar 2019.

Antall plasser: 32.

Krav til praksis: Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Vedrørende bindende / ikke-bindende påmelding: Vi forutsetter at alle søkere er seriøse i sitt forsett, har lest IAP-avtalen og vil holde oss orientert om endringer i søkerstatus. Vi anser ikke påmeldingen som bindende før IAP-avtalen er mottatt, signert og returnert. Siste kanselleringsfrist vil være fem uker før oppstart.

Kort om omfanget

96 kurstimer / 12 kursdager

4 dager med kollokvier/selvstudier/øvedager

96 timer veiledning / 3 veiledningsdager per semester

Om samlingene (oppdateres etter hvert som resten av detaljene faller på plass)

Alle kursdager fra 9–17

Våren 2019:

Samling I
23.–25. januar 2019
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Hanne Netland Simonsen og Are Evang:
Introduksjonsdag (dag én)

Live Nygård og Hanna Friis Steen:
Kurs om sped- og småbarn (dag to og tre)

Samling II
9.–10. mai 2019
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Per Eriksen og Odd Arne Tjersland:
Familieterapeutisk arbeid

Høsten 2019:

Samling III
18.–19. september 2019
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Maren Lindheim:
Lekende tilnærminger med fokus på fortellinger og metaforer i terapeutiske samtaler med barn

Våren 2020:

Samling IV
16.–17. januar 2020
Sted: Scandic Solli, Oslo

Tine Jensen:
Forståelse og behandling av traumatiserte barn og ungdom

Samling V
6.–8. mai 2020
Sted: Scandic Solli, Oslo

Dag 1:
Are Evang:
Kurs om ungdom

Dag 2 og 3:
Are Evang og Tine Jensen:
Øvedager

Høsten 2020:

Samling VI

18. og 19. november 2020
Sted: Son Spa

Bernadette Christensen og Dagfinn Thøgersen:
Klinisk arbeid med ungdom; forståelse og behandling.

Med forbehold om endringer.

Ved faglige spørsmål, kontakt koordinator Christina Rønning.
E-post: christina.ronning81@gmail.com. Mobil: 97 70 54 75

Ved andre spørsmål, kontakt administrasjonskonsulent Astri Vannebo.
E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 92 44 88 98