Koordinator

Navn: Ann Kristin Godager(foreløpig)Mobil: 91177879

Varighet

18 måneder

Neste program

Neste program etter dette vil være Barn og unge 2023–2024. Interesserte kan sende en e-post til iapnett.no for en (uforpliktende) plass på vår interessentliste.

Påmeldingsfrist

2021-11-15Påmelding

Programmet for 2022–2023 er i tråd med Psykologforeningens målbeskrivelser. Kurset består av 96 timer, over atten måneder, samt 96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden og fire dager selvstudier i veiledningsgruppene. Starter våren 2022.

MERK: Oppstart- og sluttdato er bare premilinært satt. Systemet krever at disse fylles ut ‘i ruta’ for at påmeldingen kan bli aktivert. Både disse – og andre datoer, tema, forelesere – vil bli oppdatert etter hvert som programmet faller helt på plass.

Påmeldingen er ikke bindende – i juridisk forstand – før søkeren har fått tilbud om plass, samt mottatt, signert og returnert IAP-avtalen. Avtalen kan deretter kanselleres inntil fem uker før kursstart. Om det finnes søkere på reserveliste, praktiseres denne regelen noe smidigere.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes terapeutiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder.

Utgangspunktet, for både undervisning og veiledning, er en forståelse av hvordan barnet eller ungdommen inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinjetjenesten (PPT, barnevern og psykisk helsetjeneste). Kursene tar for seg overordnete perspektiver på psykiske problemer hos barn og unge, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med barn og ungdom, samt å ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen. Kursene i fordypningsprogrammet har fokus på behandling av barn og ungdom og er lagt opp slik at kandidatene underveis skal bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner. Kandidatene skal også ha mulighet til å knytte det de lærer på kursene tett opp mot egen arbeidshverdag og prøve ut teknikker de lærer på kursene. Den parallelle veiledningen som foregår i grupper vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker/praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom.

For at kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet er det derfor viktig at man er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom.

Omfang: 96 timer undervisning. I tillegg kommer veiledning og selvstudier i veiledningsgruppene.

Sted: Oslo.

Avtale: Det inngås bindende avtale seinest før første samling.

Pris: Totalkostnad 73 000 kr (kr 18 850 per semester, tilsvarende kr 10 750 i kursavgift + kr 8 100 i veiledningsavgift). Faktureres over fire semestre: Februar 2022 (kr 18 850), september 2022 (kr 18 850), februar 2023 (kr 18 850) og september 2023 (kr 18 850). Med forbehold om mulig justering av pris.

Fakturainformasjon: Vi forventer at den fakturainformasjonen, med fakturareferanse, som legges inn ved påmeldingen (eller suppleres seinere) , er i tråd med hva som vil bli godkjent ved regnskapsavdelingen ved søkerens arbeidssted. Kan oppdateres helt fram til kursstart. Om fakturainformasjon ikke er på plass innen kursstart, vil fakturaen bli sendt til kandidatens boligadresse

Oppstart: Januar 2022.

Vi har satt påmeldingsfrist til 15. oktober – men holder om nødvending påmeldingen åpen også videre. Søkere som ikke får tilbud om plass i første omgang, blir plassert på en reserveliste. Erfaringsmessig kan det skje endringer i kullet fram mot programstart. Søkere på reservelisten vil bli holdt orientert om endringer i status og mulige opprykk på listen.

Antall plasser: 36.

Krav til praksis: Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Vedrørende bindende / ikke-bindende påmelding: Vi forutsetter at alle søkere er seriøse i sitt forsett, har lest IAP-avtalen og vil holde oss orientert om endringer i søkerstatus. Vi anser ikke påmeldingen som bindende før IAP-avtalen er mottatt, signert og returnert. Siste kanselleringsfrist vil være fem uker før oppstart.

Kort om omfanget

96 kurstimer / 12 kursdager

4 dager med kollokvier/selvstudier/øvedager

96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden

Om samlingene (oppdateres etter hvert som detaljene faller på plass)

Alle kursdager fra 9–17

Våren 2022:

Samling I
Tre dager i januar 2022
Sted: Ikke bestemt, Oslo

Hanne Netland Simonsen og Are Evang:
Introduksjonsdag (én dag)

Forelesere ikke bestemt:
Kurs om sped- og småbarn (to dager)

Samling II
To dager mars/april/mai 2020
Sted: Ikke bestemt, Oslo

Familieterapeutisk arbeid – nærmere informasjon kommer.

Høsten 2022:

Samling III
To dager september/oktober
Sted: Ikke bestemt, Oslo

Forelesere ikke bestemt:
Lekende tilnærminger med fokus på fortellinger og metaforer i terapeutiske samtaler med barn

Våren 2023:

Samling IV
To dager i januar/februar 2023
Sted: Ikke bestemt, Oslo

Tine Jensen:
Forståelse og behandling av traumatiserte barn og ungdom

Samling V
Tre dager i mars/april/mai 2023
Sted: Ikke bestemt, Oslo

Dag 1:

Are Evang:
Kurs om ungdom

Dag 2 og 3:
Forelesere ikke bestemt:
Øvedager

Høsten 2023:

Samling VI

To dager høsten 2023
Sted: Ikke bestemt

Forelesere ikke bestemt:
Klinisk arbeid med ungdom; forståelse og behandling.

Med forbehold om endringer.

Velkommen med din søknad!

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Vibeke Silseth. E-post: vsilseth@gmail.com
Mobil: 92 65 98 99

Ved spørsmål om opptak og reservelister, kontakt e-post: iap@iapnett.no.