Koordinator

Navn: Ragna LundgaardMobil: 41 61 10 03

Varighet

To semestre.

Neste program

Neste program etter dette: Gruppeterapi 2022, med oppstart våren 2022. Interesserte kan sende en e-post til iap@iapnett.no for en uforpliktende plass på vår interessentliste.

Påmeldingsfrist

2021-01-20Påmelding

Programmet godkjennes innenfor spesialitetene voksenpsykologi, rus og avhengighet, arbeidspsykologi, samfunns- og allmennpsykologi, eldrepsykologi og habiliteringspsykologi, samt barne- og ungdomspsykologi og familiepsykologi.

Menneskelige fenomener og problemer kan forstås på mange måter, og ulike forståelsesmåter gir grunnlag for ulike terapeutiske tilnærminger både i gruppe og individuelt. Det er vesentlig at psykologer behersker flere måter å forstå og behandle problemer på, at psykologisk praksis er empirisk fundert, har tilfang fra flere kunnskapstradisjoner og teoretiske perspektiver, og er preget av kontinuerlig faglig refleksjon.

I gruppeterapi tar man på alvor at mennesket er grunnleggende sosialt. Gruppe byr på tilhørighet, gjenkjennelse, håp – og erfaring i å få betydning for andre. I tillegg gir en gruppe muligheter for å oppdage nye sider ved seg selv i samhandling med andre, og til å prøve ut nye mestringsstrategier.

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe

I tråd med Psykologforeningens bestemmelser tas det kun opp psykologer til denne modulen. Det forutsettes at kandidaten er i praksis hvor han/hun driver gruppeterapi, eller hvor det er muligheter for å starte gruppeterapi med voksne, ungdom eller barn. Dette gjelder også psykoedukative grupper.

Programmet er i tråd med Psykologforeningens reglement for spesialistordningen og godkjennes innenfor spesialitetene voksenpsykologi, rus og avhengighet, arbeidspsykologi, samfunns- og allmennpsykologi, eldrepsykologi og habiliteringspsykologi, samt barne- og ungdomspsykologi og familiepsykologi. Programmet favner altså vidt mht. spesialiteter.

Psykologer og psykologspesialister som ønsker å delta på programmet som fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet, kan melde seg på uten å følge den integrerte veiledningen.

Søkere må ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Kort om programmet

Stikkord om innholdet: Grunnleggende forståelse av gruppeterapeutisk behandling. Gruppefenomener og virksomme faktorer. Gruppemetodikk og intervensjoner. Roller, fallgruver og avslutning: Her integreres kandidatenes kunnskap og ferdigheter i gruppeterapi og gruppeledelse gjennom et helt gruppeterapiforløp. Kandidatene vil være tydeligere på egne styrker og svakheter som terapeuter generelt og gruppeterapeuter spesielt, og vil kunne anvende egen gruppeerfaring fra kurset i arbeidet som gruppeterapeuter.

Læringsmål

Det valgfrie programmet i gruppeterapi har som mål å lære deltakerne gruppemetodikk, samt å utvikle evnen til å forstå og fasilitere terapiprosesser i grupper. Kurset går grundig inn i sentrale temaer innenfor gruppeterapi som ulike gruppemodeller, seleksjon og sammensetning, gruppefaser, prosess vs. innhold, intervensjoner og koterapi. Det legges vekt på erfaringslæring, og deltakerne vil få anledning til å øve seg i mindre grupper og dermed oppleve både hvordan det er å delta i og å lede en terapigruppe.

Målet er at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykolog.

Veiledningsgruppene

Veiledningen omfatter 60 timer gruppeveiledning, fordelt gjennom hele programperioden, og foregår i grupper på fire. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer fra arbeidslivet. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager – i samråd med sine veiledere.

Sagt om programmet

«Jeg er veldig fornøyd med vekslingen mellom undervisning, øvelser og smågrupper. Flott at foreleserne drar inn refleksjoner fra egen kliniske praksis, da det gjør teorien veldig forståelig! Var også kjekt og lærerikt å møte tidligere pasienter, og høre om deres erfaringer med gruppeterapi.»

Sitat fra evaluering IAP Gruppeterapi 2020 Valgfritt. Samling 2.

Omfang og antall plasser

 • 64 kurstimer / 4 samlinger / 8 kursdager à 8 timer
 • 60 timer gruppeveiledning kommer i tillegg
 • 20 studieplasser

Priser (pris for veiledning på Gruppe 2021 justert fra 1.1.2021)

 • Totalkostnad kr 47 450
 • Pris per semester kr 23 725 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 13 600
 • Pris per semester veiledning kr 10 125
 • Totalkostnaden faktureres over to semestre:
  • Januar/februar 2021 kr 23 725
  • September/oktober 2021 kr 23 725
 • Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, og ber om at organisasjonsnummeret angis.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer

 • Ved påmelding kommer det en automatisk bekreftelse på SMS om at påmeldingen er registrert, og at opptaket påbegynnes rundt påmeldingsfristen – eller når programmet går mot fulltegning.
 • Opptaket starter siden med en elektronisk godkjenning gjennom systemet. Med påfølgende automatisk melding med tilbud om plass. Her framkommer det også at IAP-avtalen etter hvert vil komme over e-post, til signering og retur til iap@iapnett.no
 • Etter noe tid kommer individuelle meldinger til hver enkelt søker, vedlagt IAP-avtalen til signering og retur.
 • Om programmet ikke er fulltegnet, holdes programmet åpent videre. Det opprettes i denne fasen også mulige reservelister.
 • Når kullet er etablert, sendes det en felles bekreftelse om at signert avtale er mottatt, og at det før oppstart vil komme et velkomstbrev fra kursledelsen.
 • Avmeldingsfrist: Innen fem uker før programstart.

Kursprogram

Særmelding fra faggruppeleder Geir Løkling til kullet:

Faggruppa for gruppeprogrammet sitter foreløpig oppmerksomme i tenkeboksen, og følger med på utviklingen og oppdaterte koronaretningslinjer fra myndighetene. Vi vil ikke beslutte hvorvidt 1. samling for kull 2021 blir gjennomført fysisk, digitalt eller utsatt før i begynnelsen av januar. Vi håper naturligvis at vi kan gjennomføre fysisk, men er også opptatt av å ikke være dristige mtp. smitte. Hvis det vurderes forsvarlig å gjennomføre fysisk, vil vi likevel anerkjenne de som ønsker å delta digitalt, og tilby digital deltakelse, eller mulighet for å ta igjen samlingen med neste kull. Håper dette var avklarende, og samtidig håper vi på forståelse for at vi må avvente situasjonen før endelig beslutning.

Alle kursdager kl. 8.30–16.30

Vår 2021:

Samling 1
28.–29. januar 2021
Sted ikke bestemt. Avvent mer info tidlig i januar (fysisk pluss/minus Zoom)
Geir Løkling og Mette D. Skålholt:
Grunnleggende forståelse av gruppeterapeutisk behandling.

OBS: Endelige datoer for andre, tredje og fjerde samling vil bli fastsatt 15. desember.


Samling 2
To dager i mai 2021
Alternativ til Vold, Lilletorget 1, 2. etasje, Oslo
Geir Løkling og Hans Aleksander Bjerke:
Gruppefenomener og virksomme faktorer.

Høst 2021:

Samling 3
To dager i september 2021
Alternativ til Vold, Lilletorget 1, 2. etasje, Oslo
Geir Løkling og Hanne Reichelt:
Gruppemetodikk og intervensjoner.

Samling 4
To dager i november 2021 (preliminært 25.–26. november 2021)
Alternativ til Vold, Lilletorget 1, 2. etasje, Oslo
Geir Løkling og Hans Aleksander Bjerke:
Roller, fallgruver og avslutning.

Med forbehold om endringer.

Velkommen med din søknad !

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Geir Løkling.
E-post: geir.lokling@gmail.com. Mobil: 92 02 53 61.

Ved spørsmål om samlingene, kontakt koordinator Ragna Lundgaard.
E-post: ragna@atv.stiftelsen.no. Mobil 41 61 10 03.

Ved spørsmål om opptak, reservelister eller fakturainformasjon, kontakt administrasjonskonsulent Astri Vannebo. E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 92 44 88 98.