Koordinator

Navn: Charlotte StyrenMobil: 91 12 20 46

Varighet

To semestre

Neste program

Etter dette programmet er neste mulighet 2021–2022, med planlagt oppstart høst 2021. Send gjerne en e-post til iap@iapnett.no for en uforpliktende plass på interessentlista, så får du en melding når programmet er åpnet for påmelding.

Påmeldingsfrist

2020-11-01Påmelding

Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Hvert kurs vil være både teori- og praksisorientert. Sentrale tema vil være parterapi, familievold og konfliktarbeid.

Dette valgfrie programmet er et fordypningskurs i familieterapi, hvor deltakerne tar kurs parallelt med gruppeveiledning i regi av IAP. Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med par, familier og større systemer. Hvert kurs vil være både teori- og praksisorientert. Sentrale tema vil være parterapi, familievold og konfliktarbeid.  Programmet vil favne temaer som psykologer ofte møter i systemisk arbeid.

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe
Psykologer som spesialiserer seg i familiepsykologi, med sikte på stillinger innenfor psykisk helsevern for barn og unge, familievernkontorer, kommunale hjelpetjenester for barn- og unge, innenfor barnevern der hovedoppgaven er endringsarbeid i familier, samt innenfor rus- og avhengighetsbehandling. Dette programmet vil også kunne være relevant for psykologer i kommunehelsetjeneste for voksne, psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjoner.

Søkere må være autoriserte psykologer som har fullført obligatorisk program i familiepsykologi (IAP) eller barne- og ungdomspsykologi (IAP). Det gis fortrinnsrett for dem som har fullført det obligatoriske programmet i familiepsykologi.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med familier.

Psykologspesialister kan følge programmet som vedlikeholdsaktivitet. Tar du programmet som vedlikeholdsaktivitet, velger du selv om du ønsker å delta i en veiledningsgruppe.

Merk at dette er et fordypningsprogram for psykologer som allerede har grunnleggende familiepsykologisk kompetanse. Har man ikke tatt obligatorisk program i familiepsykologi, må man selv vurdere sine forhåndskunnskaper i familiepsykologi.

Kort om programmet
Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Hvert kurs vil være både teori- og praksisorientert. Sentrale tema vil være parterapi, familievold og konfliktarbeid.

Programmet vil favne problemstillinger som psykologer ofte møter i systemisk arbeid. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det/den enkelte barn/unge/voksne og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi, som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Læringsmål
Målet vil være å gi deltakerne forutsetninger for å arbeide i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis ved å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og klientenes verdier og behov. Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Etter fullført program skal kandidatene kunne jobbe systemisk i direkte kontakt med det/den enkelte barn/unge/voksne og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie. Målet er også at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykologer.

Veiledningsgruppene
Veiledningen organiseres med fire i hver veiledningsgruppe. Gruppene møtes med veileder åtte dager i løpet av programperioden. Det tilbys totalt 64 timers veiledning. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer med utredning og behandling av familier. For at både kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet, er det viktig at en er i pågående arbeid med familier. Det kreves at kandidatene legger fram videoopptak av sitt familieterapeutiske arbeid/nettverksarbeid i veiledningsgruppen. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager – i samråd med sine veiledere.

Sagt om programmet
«Mye aktiv involvering av meg som deltaker, konkrete øvelser, refleksjon i liten og stor gruppe, bruk av ferskt videomateriale knyttet til aktuelle tema og teknikker. Varme, engasjerte og veldig rause kursholdere som delte mye av sitt eget, også egen sårbarhet. En fin gruppe som laget et trygt miljø og bidro aktivt. Fine rammer med innbydende lokaler.»

Sitat fra evaluering IAP Familie 2019–2020 Valgfritt. Samling 1.

Omfang og antall plasser

 • 64 kurstimer / åtte kursdager
 • Seksten timer med kollokvier eller selvstudier
 • 64 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden
 • 36 studieplasser

Priser (prisen for veiledning sist juster fra 18. august 2020)

 • Totalkostnad kr 48 800
 • Pris per semester kr 24 400 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 13 600
 • Pris per semester veiledning kr 10 800
 • Totalkostnaden faktureres over to semestre:
  • September/oktober 2020 kr 24 400
  • Januar/februar 2021 kr 24 400
 • Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, med organisasjonsnummeret angitt.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer
Ved påmelding kommer det en automatisk bekreftelse om at påmeldingen er registrert, og at opptaket påbegynnes rundt påmeldingsfristen – eller når programmet går mot fulltegning.

 • Opptaket starter siden med en elektronisk godkjenning gjennom systemet. Med påfølgende automatisk melding med tilbud om plass. Her framkommer det også at IAP-avtalen etter hvert vil komme over e-post, til signering og retur til iap@iapnett.no
 • Etter noe tid kommer individuelle meldinger til hver enkelt søker, vedlagt IAP-avtalen til signering og retur.
 • Om programmet ikke er fulltegnet, holdes programmet åpent videre. Det opprettes i denne fasen også mulige reservelister.
 • Når kullet er etablert, sendes det en felles bekreftelse om at signert avtale er mottatt, og at det før oppstart vil komme et velkomstbrev fra kursledelsen.

Kursprogram

Alle kursdager fra 9–17

Høsten 2020:

Samling I 
8.–9. desember 2020
Scandic Oslo City

Dimitrij Samoilow:
Fordypning i parterapi
Aktuelle tema: Kurset vil være både teori- og praksisorientert. Tematikk kan mer spesifikt dreie seg om livsløpsutfordringer, store overganger, tap, svik og utroskap.

Våren 2021:

Samling II 
18.–19. mars 2021
Scandic Oslo City

Bernadette Christensen og Audun Formo Hay:
Systemisk og familierettet arbeid med familier der barn lever med vold, rus, eller andre belastninger.
Aktuelle tema: Kurset vil omhandle arbeid med familier der barn lever med vold, rus, omsorgssvikt eller andre alvorlige belastninger.

Samling III 
To dager i juni 2021
Sted: Ikke bestemt

Kristoffer Whittaker og Lars-Ole Gjermundbo:
Utvikling, opprettholdelse og bedring av psykiske vansker i et familieperspektiv.
Aktuelle tema: Familiebaserte tilnærminger ved psykisk lidelse og hvordan man kan motivere for familieterapi når familien og/eller systemet rundt holder fast ved et individfokus.

Høsten 2021:

Samling IV
To dager i november 2021
Sted: Ikke bestemt

Erlend Skar og Odd Arne Tjersland
Konfliktarbeid i familier og større systemer.
Aktuelle tema: Kurset gir fordypning i en systemisk forståelse av konflikter, både i familier og i andre typer systemer, samt i aktuell metodikk i møtet med dem.

Med forbehold om endringer.

Etter dette programmet, er neste mulighet for å gå programmet 2021–2022, med planlagt oppstart høst 2021. Send gjerne en e-post til iap@iapnett.no for en uforpliktende plass på vår interessentlista, så får du en melding når programmet er åpnet for påmelding.

Velkommen med din søknad!

Ved faglige spørsmål, kontakt styringsgruppeleder Aina Frydenlund.
E-post: aina.frydenlund@bufetat.no. Mobil: 40 45 46 40

Ved spørsmål om samlingene, kontakt koordinator Charlotte Styren.
E-post: cha_styren@hotmail.com.  Mobil: 91 12 20 46.

Ved spørsmål om opptak, reservelister eller fakturainformasjon, kontakt administrasjonskonsulent Astri Vannebo. E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 92 44 88 98.