Koordinator

Navn: Astri Vannebo (foreløpig)Mobil: 92 44 88 98

Varighet

To semestre

Neste program

Etter dette programmet er neste mulighet 2022–2023, trolig med planlagt oppstart høst 2022. Send gjerne en e-post til iap@iapnett.no for en uforpliktende plass på interessentlista, så får du en melding når programmet er åpnet for påmelding

Påmeldingsfrist

2021-06-01Påmelding

Fordypningen gir økt kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med par, familier og større systemer. Sentrale tema er konfliktarbeid, parterapi og arbeid i familier med belastninger som vold, rus og psykiske lidelser.

MERK: Programmet tidligere omtalt som 2020–2021 utsettes og blir nå 2021–2022. Se oppdatert info nedenfor. Påmeldte til 2019-programmet vil få egen melding om utsettelsen, med spørsmål om de fortsatt ønsker plass. Ny oppstart satt til 18. og 19. august 2021, stadig med Dimitrij Samoilow.

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe
Psykologer som spesialiserer seg i familiepsykologi, med sikte på stillinger innenfor psykisk helsevern for barn og unge, familievernkontorer, kommunale hjelpetjenester for barn- og unge, innenfor barnevern der hovedoppgaven er endringsarbeid i familier, samt innenfor rus- og avhengighetsbehandling. Dette programmet vil også kunne være relevant for psykologer i kommunehelsetjeneste for voksne, psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjoner.

Søkere må være autoriserte psykologer som har fullført obligatorisk program i familiepsykologi (IAP) eller barne- og ungdomspsykologi (IAP). Det gis fortrinnsrett for dem som har fullført det obligatoriske programmet i familiepsykologi.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis hvor de også treffer familier.

Psykologspesialister kan følge programmet som vedlikeholdsaktivitet. Tar du programmet som vedlikeholdsaktivitet, velger du selv om du ønsker å delta i en veiledningsgruppe.

Merk at dette er et fordypningsprogram for psykologer som allerede har grunnleggende familiepsykologisk kompetanse. Har man ikke tatt obligatorisk program i familiepsykologi, må man selv vurdere sine forhåndskunnskaper i familiepsykologi.

Kort om programmet
Programmet vil favne problemstillinger som psykologer ofte møter i systemisk arbeid. Kursene vil være både teori- og praksisorientert. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn/unge/voksne og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi, som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Læringsmål
Målet vil være å gi deltakerne forutsetninger for å arbeide i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis ved å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og klientenes verdier og behov. Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Etter fullført program skal kandidatene kunne jobbe systemisk i direkte kontakt med det/den enkelte barn/unge/voksne og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie. Målet er også at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykologer.

Veiledningsgruppene
Veiledningen organiseres med fire i hver veiledningsgruppe. Gruppene møtes med veileder åtte dager i løpet av programperioden. Det tilbys totalt 64 timers veiledning. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer med utredning og behandling av familier. For at både kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet, er det viktig at en er i pågående arbeid med familier. Det kreves at kandidatene legger fram videoopptak av sitt familieterapeutiske arbeid/nettverksarbeid i veiledningsgruppa. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager – i samråd med sine veiledere.

Sagt om programmet
«Mye aktiv involvering av meg som deltaker, konkrete øvelser, refleksjon i liten og stor gruppe, bruk av ferskt videomateriale knyttet til aktuelle tema og teknikker. Varme, engasjerte og veldig rause kursholdere som delte mye av sitt eget, også egen sårbarhet. En fin gruppe som laget et trygt miljø og bidro aktivt. Fine rammer med innbydende lokaler.»

Sitat fra evaluering IAP Familie 2019–2020 Valgfritt. Samling 1.

Omfang og antall plasser

 • 64 kurstimer / åtte kursdager
 • Seksten timer med kollokvier eller selvstudier
 • 64 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden
 • 36 studieplasser

Priser (prisen for veiledning sist justert fra 18. august 2020)

 • Totalkostnad kr 48 800
 • Pris per semester kr 24 400 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 13 600
 • Pris per semester veiledning kr 10 800
 • Totalkostnaden faktureres over to semestre:
  • September/oktober 2020 kr 24 400
  • Januar/februar 2021 kr 24 400
 • Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, med organisasjonsnummeret angitt.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer
Ved påmelding kommer det en automatisk bekreftelse om at påmeldingen er registrert, og at opptaket påbegynnes rundt påmeldingsfristen – eller når programmet går mot fulltegning.

 • Opptaket starter siden med en elektronisk godkjenning gjennom systemet. Med påfølgende automatisk melding med tilbud om plass. Her framkommer det også at IAP-avtalen etter hvert vil komme over e-post, til signering og retur til iap@iapnett.no
 • Etter noe tid kommer individuelle meldinger til hver enkelt søker, vedlagt IAP-avtalen til signering og retur.
 • Om programmet ikke er fulltegnet, holdes programmet åpent videre. Det opprettes i denne fasen også mulige reservelister.
 • Når kullet er etablert, sendes det en felles bekreftelse om at signert avtale er mottatt, og at det før oppstart vil komme et velkomstbrev fra kursledelsen.

Kursprogram

Alle kursdager fra 9–17

Høsten 2021:

Samling I 
18.–19. august 2021
Sted: Ikke bestemt

Dimitrij Samoilow:

Fordypning i parterapi
Aktuelle tema: Kurset vil være både teori- og praksisorientert. Tematikk kan mer spesifikt dreie seg om livsløpsutfordringer, store overganger, tap, svik og utroskap.

Samling II
To dager ca. november 2021
Sted: Ikke bestemt

Bernadette Christensen og Audun Formo Hay:
Systemisk og familierettet arbeid med familier der barn lever med vold, rus, eller andre belastninger.
Aktuelle tema: Kurset vil omhandle arbeid med familier der barn lever med vold, rus, omsorgssvikt eller andre alvorlige belastninger.

Våren 2022:

Samling III 
To dager ca. mars 2022
Sted: Ikke bestemt

Kristoffer Whittaker:
Utvikling, opprettholdelse og bedring av psykiske vansker i et familieperspektiv.
Aktuelle tema: Familiebaserte tilnærminger ved psykisk lidelse og hvordan man kan motivere for familieterapi når familien og/eller systemet rundt holder fast ved et individfokus.

Samling IV
To dager ca. august 2022 (preliminært satt i systemet til 19. august – systemet ‘krever’ en dato – vil bli oppdatert seinere)
Sted: Ikke bestemt

Erlend Skar
Konfliktarbeid i familier og større systemer.
Aktuelle tema: Kurset gir fordypning i en systemisk forståelse av konflikter, både i familier og i andre typer systemer, samt i aktuell metodikk i møtet med dem.

Med forbehold om endringer.

Velkommen med din søknad!

Ved faglige spørsmål, kontakt styringsgruppeleder Aina Frydenlund.
E-post: aina.frydenlund@bufetat.no. Mobil: 40 45 46 40

Ved spørsmål om samlingene, opptak, reservelister eller fakturainformasjon, kontakt administrasjonskonsulent Astri Vannebo. E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 92 44 88 98.