ALLIANSER.

ALLIANSER.
Verdier, metoder og teori i behandlings- og miljøorientert arbeid med barn, unge og deres familier. Av Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen og Mari Todd Kvam. 
Gyldendal forlag, 2022.
En bokpresentasjon fra Odd Arne Tjersland.

 

Kjære IAP-kollega

Denne boka foreligger etter en lang omskriving- og oppdateringsprosess. Det er en ganske annen bok enn den vi ga ut for om lag 10 år siden. Målgruppen er praktikere under grunn- og videreutdanninger. Overordnet siktemål har vært å utgi en praksisnær bok, samtidig som den er godt forankret i teori og forskning.

Jeg fikk litt støtte av IAP til å gjennomføre dette arbeidet for et par år siden. Det har kommet godt med, ikke minst til å fullføre en engelsk versjon av boka som vi håper vil foreligge før sommeren. Det har også betydd mye for fremstillingen at vi fikk med oss en skrivefør og reflektert yngre psykolog. Hun har deltatt aktivt i skriveprosessen sammen med oss tre andre.

Kapittel 1. handler om verdier. Vi inviterer til refleksjoner omkring det vi har med oss av overordnede føringer i arbeidet som behandlere og hjelpere for våre klienter. Jeg mener det er grunn til å hevde at det som står her sammenfaller godt med mye av det tankegodset som IAP ellers formidler gjennom sien programmer – og jeg håper dere er enige med meg i det.

Kapitel 2 - 7 beskriver metodikk i samarbeid med barn, unge, familier og grupper. Metodene presenteres og illustreres med mange praktiske eksempler fra klientarbeid og handler om kontaktetablering (2), ressursorientering (3), normer og grenser (4), arbeid med grupper (5), samarbeid med familier (6) og oppfølging etter behandling (7).

Kapittel 8 og 9 retter blikket mot oss selv som redskap. Dels dreier det seg om noen av de egenskapene som dette arbeidet fordrer av oss og som vi trenger å utvikle. Dels omtaler vi noen av de ulike rollene vi uvegerlig trer inn i egenskap av å være behandlere og støttespillere for andre (8). Deretter drøfter vi noen av de etiske utfordringene som vi kan møte i dette arbeidet (9).

Kapittel 10 – 14 tar for seg psykologisk teori som ligger til grunn for behandlings- og miljøorientert arbeid med barn, unge og familier. Vi henter kunnskaps fra ulike behandlingstradisjoner (dynamisk-, kognitiv- og læringspsykologi)  (10), samt kommunikasjons-, systemiske- og familieorienterte tradisjoner (11), perspektiver fra utviklingspsykologi (12), gruppepsykologi og gruppeterapi (13) og fra klinisk-psykologisk forskning (14). Det handler om summariske oversikter, der vi løfter frem det vi særlig tar med oss inn i vårt klientarbeid. Et forskningsblikk på institusjonsbehandling får en egen plass helt til sist i boka.

Boka kan være et hjelpemiddel for dem som jobber med veiledning av personalgrupper eller ansatte innenfor heldøgnsinstitusjoner. Likeledes kan enkeltkapitler benyttes som en del av pensum i grunnutdanninger, samt i ulike spesialiseringsprogrammer, f. eks. i barneprogrammet og familieprogrammet til IAP (f. eks. kap.1, 2, 3, 4, 6, 11, 12) og kanskje også for gruppeprogrammet til IAP (kap.1, 7, 13).

Det er en bredspektret bok. Jeg håper dere finner noe dere kan ha nytte av i jobben som veiledere og lærere.

Hilsen Odd Arne

Agoraseminar 7. mars, Litteraturhuset i Oslo

01 februar 2024

"Psykologisk teori - meningsfylde eller tynn suppe?"  Om hvordan meningsløshet og sammenheng forstås og håndteres i terapi. Skal det tåles eller bør det kureres? Hva henger egentlig sammen med hva?

IAP Salong 25. januar 2024

24 januar 2024

Vel møtt til IAP Salong i IAPs lokaler i Nordahl Brunsgate 22, Oslo. Brita Bjørkelo: "Tilskuerbaserte intervensjoner mot seksuell trakassering på jobben."

Til toppen