Navn

Foreningens navn er Institutt for aktiv psykoterapi, IAP.

Formål

 • Utvikle teori, tenkemåter og arbeidsmetoder i klinisk og organisatorisk endringsarbeid som egner seg for et bredt spekter av klienter og faglige utfordringer. Grunnlaget for utviklingsarbeidet er, i henhold til IAPs faglige plattform.
 • Gi videre- og etterutdanning, spesielt til psykologer, i behandling av barn, voksne og familier, og i organisasjonsutvikling.
 • Utvikle metoder som er egnet til å synliggjøre og videreutvikle den enkeltes klients ressurser.
 • Fremme samarbeid og forståelse mellom ulike teoretiske retninger, og mellom ulike fagmiljøer og profesjoner som arbeider med psykisk helse og organisasjonsutvikling.
 • Bidra til forskning, fagutvikling og fagformidling i tråd med IAPs faglige plattform.
 • Organisere faglig egenskolering av medlemmene.

Foreningens organer er:

 1. Årsmøtet
 2. Styret
 3. Faggruppene
 4. Agora-komité

Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes hvert år.

Innkalling og sakspapirer sendes ut minst tre uker før møtet finner sted.

Medlemmer kan sende inn saker til årsmøtet. Disse må være tilsendt styret minst 6 uker før årsmøtet. Kunngjøring av årsmøtets tidspunkt må skje minst 2 måneder før møtet.

Årsmøtet behandler:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Beretninger
 3. Regnskap
 4. Fastsettelse av medlemskontingent
 5. Budsjett
 6. Valg av styremedlemmer samt styrets leder og nestleder
 7. Valg av valgkomité
 8. Andre saker som er nevnt i innkallingen

Saker som ikke står på sakslisten kan tas opp hvis det vedtas med ¾ flertall ved åpningen av møtet.

Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet har ordstyrer dobbeltstemme.

Medlemmer i instituttet møter med tale-, forslags- og stemmerett.

Ikke-medlemmer kan inviteres av styret, men har ikke tale-, forslags- og stemmerett.

Årsmøtet kan vedta å gi ikke-medlemmer talerett under behandling av enkeltsaker.

Ved urimelig lavt oppmøte kan styret kansellere årsmøtet og innkalle til et nytt.

Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret eller minst halvparten av instituttets medlemmer krever det. Innkallingen skal skje med minst én ukes skriftlig varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

Styret

Styret skal bestå av leder og en økonomiansvarlig som fungerer som nestleder, samt representant for hver av faggruppene. Det skal være en sekretær. Utover leder og nestleder konstituerer styret seg selv. Styret kan utvides dersom antall virksomheter av programkarakter økes.

Leder og nestleder er av årsmøtet valgt for en periode på to år om gangen, med mulighet for gjenvalg. De andre styremedlemmene sitter også i perioder på to år.

Styret er årsmøtets utførende organ som forbereder, iverksetter og gjennomfører de vedtak som årsmøtet fatter.

Styret skal ha minst fire møter i året.

Styret innkalles når leder finner det nødvendig, eller når minst tre av styrets medlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll over alle vedtak i styret. Protokollen godkjennes på etterfølgende styremøte.

Styret er ansvarlig overfor årsmøtet for instituttets økonomiske drift, og at instituttets interesser er ivaretatt.

Styret kan opprette nye utdanningsprogrammer.

Medlemskap

Medlemskap i IAP er åpent for alle som har fullført eller deltar i ett av instituttets utdanningsprogrammer.

Medlemskapet fornyes årlig ved å betale medlemskontingent.

Medlemmer som har betalt andel, ut fra gammel ordning, betaler ikke medlemskontingent.

Styret har myndighet til å frata enkeltmedlemmer medlemskap i IAP dersom det foreligger tungtveiende grunner for dette.

Medlemmer får tilbud om rabatterte kurs og seminarer i IAPs regi.

Medlemmer kan søke om å få arrangere kurs og seminarer som del av IAPs utdanningstilbud.

Medlemmer kan organisere seg i faglige selvskoleringsgrupper som kan søke støtte fra IAP.

Medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet i IAP.

Medlemmer kan foreslå etablering av nye videreutdanningsprogrammer.

Andre som tilslutter seg IAPs faglige plattform kan søke styret om medlemskap.

Faggrupper

Faggruppene står for driften av IAPs videreutdanningsprogrammer. Faggruppene kompletterer på eget initiativ faggruppen, og konstituerer seg selv. Rekrutteringen skjer blant IAPs medlemmer. Faggruppene utformer budsjett for programmet. Budsjettet godkjennes av IAPs styre. Faggruppene skal ikke akkumulere overskudd.

Agora-komité

Komiteen arrangerer hvert år IAPs felles faglige samling. Komiteen utformer budsjett for konferansen, som godkjennes av IAPs styre.

Valg

Styreleder og nestleder i IAP velges på årsmøtet.

Valgkomiteen sender forslag på kandidater til styret minst fem uker før årsmøtet.

Navn på foreslåtte kandidater og valgkomiteens innstilling presenteres i årsmøtets innkalling.

Som kandidater til verv betraktes bare medlemmer av IAP og bare de som har sagt seg villig.

Valg skal skje skriftlig dersom noen på årsmøtet krever det.

Kandidatene velges i rekkefølge etter oppgitt stemmetall.

Valgkomiteen administrerer valgene.

Benkeforslag er tillatt.

Alle aktuelle kandidater skal på årsmøtet være presentert med navn og begrunnet bakgrunn for et verv.

Endring av vedtekter

Årsmøtet kan endre IAPs vedtekter med 2/3 flertall.

Oppløsning av IAP

Årsmøtet kan beslutte å oppløse instituttet med ¾ flertall. Forslaget om oppløsning må være fremmet og underskrevet av minst 1/3 av medlemmene.

Revidert siste gang av årsmøtet 25.4.2014