IAP Barne- og ungdomspsykologi (obligatorisk)

IAP Barne- og ungdomspsykologi 2022-2023 er fullbooket.

IAP Barne- og ungdomspsykologi 2022-2023 (obligatorisk) Dette programmet er nå fullt. Send en e-post til iap@iapnett.no hvis du ønsker å stå på venteliste.

Kurset er i tråd med Psykologforeningens målbeskrivelser.

Kurset består av 96 timer, over 18 måneder, samt 96 timers veiledning.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes terapeutiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder.

Utgangspunktet, for både undervisning og veiledning, er en forståelse av hvordan barnet eller ungdommen inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinje-tjenesten (PPT, barnevern, psykisk helsetjeneste etc.), og er godkjent som obligatorisk program i barne- og ungdomspsykologi innenfor Norsk psykologforenings spesialistordning.

Kursene tar for seg overordnede perspektiver på psykiske problemer hos barn og unge, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med barn og ungdom, samt å ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Det obligatoriske programmet har fokus på behandling av barn og ungdom og er lagt opp slik at kandidatene skal bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner underveis. Kandidatene skal også ha mulighet til å knytte det de lærer på kursene tett opp mot egen arbeidshverdag og prøve ut teknikker og ideer de lærer på kursene.

Den parallelle veiledningen som foregår i grupper vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker/praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom. For at kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av programmet, er det derfor viktig at man er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom.

  • Omfang: 96 timer undervisning. I tillegg kommer veiledning og selvstudier i veiledningsgruppene.
  • Sted: Oslo (med åpning for enkelte kurs sentralt på østlandsområdet).
  • Avtale: Det inngås bindende avtale før første samling.
  • Oppstart: Hvert år (normalt i januar/februar).
  • Påmeldingen åpnes normalt i januar.
  • Vi innfører nå etter hvert løpende opptak, for bedre forutsigbarhet for våre kandidater, men holder påmeldingen åpen til hele kullet er på plass, alle avtaler er signert – og vi har en høvelig reserveliste å ty til om det skulle trengs. Søkere på reservelisten vil bli holdt orientert om endringer i status og mulige opprykk på listen.
  • Antall plasser: 36.
  • Om krav til praksis: Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, obligatorisk program, valgfritt program, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden. Denne sier blant annet «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs». Om en er usikker på om egen praksis tilfredsstiller Psykologforeningens krav, anbefaler vi å ta direkte kontakt med dem. Det kan være mulig å få en forhåndsgodkjenning derfra. Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i barne- og ungdomspsykologi finner du her.
  • Vedrørende bindende / ikke-bindende påmelding: Vi forutsetter at alle søkere er seriøse i sitt forsett, har lest IAP-avtalen og vil holde oss orientert om endringer i søkerstatus. Vi anser ikke påmeldingen som bindende før IAP-avtalen er mottatt, signert og returnert. En kan fritt melde seg inntil fem uker før oppstart. Om vi har kandidater på reserveplass, praktiserer denne regelen noe smidigere.

IAP Barne- og ungdomspsykologi 2021–2022 (obligatorisk)

Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er lagt opp slik at kandidatene skal kunne bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner underveis.

Barne- og ungdomspsykologi 2022–2023 (obligatorisk)

Programmet for 2022–2023 er i tråd med Psykologforeningens målbeskrivelser. Kurset består av 96 timer, over atten måneder, samt 96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden og fire dager selvstudier i veiledningsgruppene. Starter våren 2022.

Til toppen