IAP Barne- og ungdomspsykologi (obligatorisk)

IAP Barne- og ungdomspsykologi 2024-2025 med oppstart i januar 2024 er nå fullt med svært lang venteliste.

Kurset er i tråd med Psykologforeningens målbeskrivelser.
Kurset består av 96 timer, over 18 måneder, samt 96 timers veiledning.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes terapeutiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder.

Utgangspunktet, for både undervisning og veiledning, er en forståelse av hvordan barnet eller ungdommen inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinje-tjenesten (PPT, barnevern, psykisk helsetjeneste etc.), og er godkjent som obligatorisk program i barne- og ungdomspsykologi innenfor Norsk psykologforenings spesialistordning.

Kursene tar for seg overordnede perspektiver på psykiske problemer hos barn og unge, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper.

Det obligatoriske programmet har fokus på behandling av barn og ungdom og er lagt opp slik at kandidatene skal bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner underveis. Kandidatene skal også ha mulighet til å knytte det de lærer på kursene tett opp mot egen arbeidshverdag og prøve ut teknikker og ideer de lærer på kursene.

Den parallelle veiledningen som foregår i grupper vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker/praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom. For at kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av programmet, er det derfor viktig at man er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom.

For at kandidaten kan delta på dette programmet forutsettes det at Norsk psykologforenings fellesprogram er fullført. Kandidaten er selv ansvarlig for å søke om dispensasjon ved en eventuell mindre overlapping mellom fellesprogrammet og IAPs fordypningsprogram.
Kandidat er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med de krav Norsk psykologforening stiller for godkjenning som spesialist. 

Kandidaten forutsettes å ha klinisk praksis med barn og ungdom.

Mer informasjon om krav om samtidighet og krav om veiledet praksis fra Norsk Psykologforening finner du her.

 

 

  • Omfang: 96 timer undervisning. I tillegg kommer veiledning og selvstudier i veiledningsgruppene.
  • Sted: Oslo (med åpning for enkelte kurs sentralt på østlandsområdet).
  • Avtale: Det inngås bindende avtale før første samling.
  • Oppstart: Hvert år (normalt i januar/februar).
  • Påmeldingen åpnes normalt i januar.
  • Vi innfører nå etter hvert løpende opptak, for bedre forutsigbarhet for våre kandidater, men holder påmeldingen åpen til hele kullet er på plass, alle avtaler er signert – og vi har en høvelig reserveliste å ty til om det skulle trengs. Søkere på reservelisten vil bli holdt orientert om endringer i status og mulige opprykk på listen.
  • Antall plasser: 36.
  • Om krav til praksis: Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, obligatorisk program, valgfritt program, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden. Denne sier blant annet «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs». Om en er usikker på om egen praksis tilfredsstiller Psykologforeningens krav, anbefaler vi å ta direkte kontakt med dem. Det kan være mulig å få en forhåndsgodkjenning derfra. 
  • Vedrørende bindende / ikke-bindende påmelding: Vi forutsetter at alle søkere er seriøse i sitt forsett, har lest IAP-avtalen og vil holde oss orientert om endringer i søkerstatus. Vi anser ikke påmeldingen som bindende før IAP-avtalen er mottatt, signert og returnert. En kan fritt melde seg av inntil fem uker før oppstart. Om vi har kandidater på reserveplass, praktiserer denne regelen noe smidigere.

Barne- og ungdomspsykologi 2022–2023 (obligatorisk)

Programmet for 2022–2023 er i tråd med Psykologforeningens målbeskrivelser. Kurset består av 96 timer, over atten måneder, samt 96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden og fire dager selvstudier i veiledningsgruppene. Starter våren 2022.

IAP Barne- og ungdomspsykologi (obligatorisk) 2023-2024

Programmet for 2023–2024 er i tråd med Psykologforeningens målbeskrivelser. Kurset består av 96 timer, over atten måneder, samt 96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden og fire dager selvstudier i veiledningsgruppene. Starter januar 2023

IAP Barne- og ungdomspsykologi 2024–2025 (obligatorisk)

Programmet for 2024–2025 er i tråd med Psykologforeningens målbeskrivelser. Kurset består av 96 timer, over atten måneder, samt 96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden og fire dager selvstudier i veiledningsgruppene. Starter januar 2024

Til toppen