IAP Barne- og ungdomspsykologi (obligatorisk)

2024–2025

Koordinator

Navn: Bettina Gullhagen

E-post: bettina.gullhagen@gmail.com
Mobil: 950 15 105

Varighet

18 måneder

Påmelding

Dette programmet er nå fullt med svært lang venteliste.
Påmeldingen er nå stengt. 


 

Neste program

Barn og unge 2025–2026 med oppstart januar 2025.
Programmet åpner for påmelding ca. et halvt år før oppstart. Dato for åpning for påmelding blir lagt ut i god tid på våre nettsider under gjeldende program. 

 

Programmet for 2024–2025 er i tråd med Psykologforeningens målbeskrivelser. Kurset består av 96 timer, over atten måneder, samt 96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden og fire dager selvstudier i veiledningsgruppene. Starter våren 2024.

MERK: Siden oppdateres fortløpende etter hvert som programmet faller helt på plass.

Påmeldingen er ikke bindende – i juridisk forstand – før søkeren har fått tilbud om plass, samt mottatt, signert og returnert IAP-avtalen. Avtalen kan deretter kanselleres inntil fem uker før kursstart. Om det finnes søkere på reserveliste, praktiseres denne regelen noe smidigere.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes terapeutiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder.

Utgangspunktet, for både undervisning og veiledning, er en forståelse av hvordan barnet eller ungdommen inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinjetjenesten (PPT, barnevern og psykisk helsetjeneste). Kursene tar for seg overordnete perspektiver på psykiske problemer hos barn og unge, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med barn og ungdom, samt å ha fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen. Kursene i fordypningsprogrammet har fokus på behandling av barn og ungdom og er lagt opp slik at kandidatene underveis skal bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner. Kandidatene skal også ha mulighet til å knytte det de lærer på kursene tett opp mot egen arbeidshverdag og prøve ut teknikker de lærer på kursene. Den parallelle veiledningen som foregår i grupper vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker/praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom.

For at kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet er det derfor viktig at man er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom.

Sted

Oslo

Antall plasser

36.

Avtale

Det inngås bindende avtale seinest før første samling.

Omfang

96 timer undervisning. I tillegg kommer veiledning og selvstudier i veiledningsgruppene.

Oppstart

Januar 2024.

Søkere som ikke får tilbud om plass i første omgang, blir plassert på en reserveliste. Erfaringsmessig kan det skje endringer i kullet fram mot programstart. 

Pris:

Totalkostnad 77 000 kr (kr 19 250 per semester, tilsvarende kr 10 780 i kursavgift + kr 8 400 i veiledningsavgift). Faktureres over fire semestre: Februar 2024 (kr 19 250), september 2024 (kr 19 250), februar 2025 (kr 19 250) og september 2025 (kr 19 250).
Med forbehold om mulig justering av pris.

Fakturainformasjon

Vi forventer at den fakturainformasjonen, med fakturareferanse, som legges inn ved påmeldingen (eller suppleres seinere), er i tråd med hva som vil bli godkjent ved regnskapsavdelingen ved søkerens arbeidssted. Om fakturainformasjon ikke er på plass innen kursstart, vil fakturaen bli sendt til kandidatens privatadresse.

Krav til praksis

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Vedrørende bindende / ikke-bindende påmelding

Vi forutsetter at alle søkere er seriøse i sitt forsett, har lest IAP-avtalen og vil holde oss orientert om endringer i søkerstatus. Vi anser ikke påmeldingen som bindende før IAP-avtalen er mottatt, signert og returnert. Siste kanselleringsfrist vil være fem uker før oppstart.

Kort om omfanget

96 kurstimer / 12 kursdager

4 dager med kollokvier/selvstudier/øvedager

96 timer veiledning fordelt gjennom hele programperioden

Kursprogram

Alle kursdager fra kl. 9–17.

 

Våren 2024

Samling 1

17., 18. og 19. januar 2024
Sted: Hotell Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo.

Hanne Netland Simonsen og Anne Lothe Brunstad:
Introduksjonsdag (én dag)

Live Nygård og Hanna F. Steen:
Kurs om sped- og småbarn (to dager)

Samling 2

14. mars og 15. mars 2024
Sted: Hotell Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo.

Forelesere: Helene Trana og Marte Nilsson.

Familieterapeutisk arbeid.

Høsten 2024

Samling 3

17. og 18. oktober 2024
Sted: Hotell Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo.

Forelesere: Maren Lindheim og Ragnhild Avdem Fretland.

Lek, fantasi og ressursfokus i terapi med barn.

Våren 2025

Samling 4

Jan/feb. 2025
Sted: Oslo

Tine Jensen:
Forståelse og behandling av traumatiserte barn og ungdom.

Samling 5

Tre dager i mars/april/mai 2025
Sted: Oslo

Dag 1:
Are Evang:
Kurs om ungdom

Dag 2 og 3:
Forelesere ikke bestemt:
Øvedager

Høsten 2025

Samling 6

To dager høsten 2025
Sted: Oslo

Forelesere: Bernadette Christensen og Dagfinn Thøgersen
Klinisk arbeid med ungdom; forståelse og behandling.

 

Påmelding

Velkommen med din søknad!

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Anne Lothe Brunstad. E-post: a.l.brunstad@nubu.no
Mobil: 400 17 620.

Ved spørsmål om samlingene, kontakt koordinator Bettina Gullhagen. E-post: bettina.gullhagen@gmail.com
Mobil: 950 15 105.

Ved spørsmål om opptak og reservelister, kontakt e-post: iap@iapnett.no.

Påmelding IAP Barne- og ungdomspsykologi 2024-2025

Vi sender en kode til din mobil så du kan registrere en søknad

Send kode på nytt
Til toppen