IAP Familiepsykologi og systemisk psykologarbeid

2021–2023

Koordinator

Selma Heier
E-post:
selma.heier@baerum.kommune.no
Tlf. 466 18 826

Varighet

18 måneder

Neste program

IAPs obligatoriske program i familiepsykologi 2023–2024. Send gjerne en e-post til iap@iapnett.no for en uforpliktende plass på interessentlista, så får du en melding når programmet åpner for påmelding. Programmet starter i juni 2023.

Påmeldingsfrist

Dette programmet er fullbooket. Ønsker du å stå på venteliste, send en e-post til iap@iap.nett.no.
 

 

Utdanningen er godkjent som fordypningsprogram for spesialiteten i familiepsykologi. Programmet går over tre semestre/18 måneder, og omfatter 6 kurs (12 dager) og 96 timer gruppeveiledning, samt egenstyrte arbeidsgrupper (8 timer per semester). Oppstart høsten 2021.

Gruppeveiledningen vil foregå i grupper på fire psykologer, som treffes 12 dager i løpet av kursrekken. Det kreves opptak av familiesamtaler til bruk i videoveiledning. I tillegg møtes veiledningsgruppa tre dager, til egenstyrt arbeidsgruppe (kollokviedag).

Vi anbefaler at man sjekker ut Psykologforeningens krav til praksis for denne spesialiteten, før påmelding.

Les også igjennom IAPs avtale, som blir sendt ut for signering nærmere programstart.

Sentrale temaer

Familieterapi, familien som ressurs og verdisetter, overgangskriser gjennom livsløpet og ekstraordinære kriser. Et mål er å gi kompetanse i relasjonstenkning, med vekt på hvordan vår måte å tenke, føle og handle på kan forstås i lys av de samspill vi inngår i med andre. Utdanningen er særlig aktuell for psykologer på familiekontor, i førstelinjetjenesten og i psykisk helsevern for barn og unge, ungdomsteam og barnevern. Den kan også bidra med verdifulle perspektiver og kliniske arbeidsmåter innenfor psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjonspsykologi.

Aktuelle kurstema

 • Familieterapeutiske forståelseskart, terapeutisk stil og handlemåter i samtalen
 • Barnesentrert familieterapi
 • Triangulerte samtaler med barn
 • Familieorientert arbeid med utagerende og deprimerte ungdommer
 • Løsningsorienterte tilnærminger
 • Narrative tilnærminger
 • Familiekriser og ekstraordinære kriser
 • Parterapi
 • Familievold – problemstillinger og tilnærmingsmåter
 • Etnisitetsperspektivet i arbeid med familier
 • Konfliktarbeid i familier og større systemer

Kostnader

IAPs programavgift er kr 13 600 per semester. Utgifter til veiledning i gruppe, kr 10 800 per semester, kommer i tillegg, samt utgifter til reise og opphold. Samlet for kurs og veiledning blir dette tre faktureringer. Fakturaene sendes ut september/oktober 2021 (kr 24 400), januar/februar 2022 (kr 24 400) og september/oktober 2022 (kr 24 900). Det er foretatt en prisjustering for siste semester som ble vedtatt på IAPs styremøte 4.2.2022.

Kursprogram

Alle kursdager varer fra kl. 8.30–16.30. Det er ikke mulig å delta på deler av dager, da hele kurssekvensen er på totalt 96 timer, noe som er Psykologforeningens krav til obligatorisk program. 

Siden oppdateres fortløpende.

Samling 1

Tid: 15. og 16. september 2021  
Sted: Thon hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0109 Oslo

Forelesere:
Erlend Skaar og Odd Arne Tjersland.

Grunnleggende forståelse av familiepsykologisk behandling: terapeutisk stil og handlemåte i samtalene.
Aktuelle tema: Barn med vanemessige forstyrrelser, adferdsvansker, engstelse og traumer. Spørsmål om omsorgssvikt.

Samling 2

Tid:  27. og 28. januar 2022
Sted:
Gjennomføres digitalt

Forelesere: Pia Aursand og Inga Gentile.

Parterapi.
Aktuelle tema:
Innføring i vanlige temaer og forskningsbaserte intervensjoner i parterapi.
Alliansearbeid og tiltak som fremmer trygg tilknytning i parforholdet. Introduksjon i metoden PACT, med fokus på psykologiske og kroppslige markører for tilknytning.
Gottmans studier av par.

 

Samling 3

Tid: 29. og 30. mars  2022
Sted:
Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Forelesere: Sanne Svoren og Annette Syverstad.

Familieterapeutisk praksis: barneorienterte metoder og økt handlekraft hos foreldre. Arbeid med familier når en i familien er rammet av spiseforstyrrelse.
Aktuelle tema: Barneorienterte metoder med workshops, søskenperspektiv og forskjeller mellom å jobbe i familiesystemet og i foreldresystemet.
Kunnskapsgrunnlaget i FBT - "Family Based Therapy" når en i familien rammes av spiseforstyrrelse.
Bruk av symboler, tegning og kreative metoder for å fasilitere emosjonelle dialoger og felles jobbing med historien i møte med barn og ungdom i en familiesetting.
Medbestemmelse og evaluering. 

Samling 4

Tid: 13. og 14. september 2022
Sted:
Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo
NB: Samlingen er flyttet fra 14. og 15. september til 13. og 14. september.

Dag 1:
Forelesere:
Bernadette Christensen og Dagfinn Mørkrid Thøgersen.

Arbeid med ungdom med skadelig atferdsuttrykk - reduksjon av risiko og etablering av utviklingsstøtte. En modell for multisystemisk endringsarbeid i familien og utvidede systemer rundt ungdommen.
Aktuelle tema: Vold, kriminalitet, rus, emosjonelle reguleringsvansker og skolefravær.

Dag 2:
Forelesere: 
Anneli Otnes og Hanne Naug.

Psykologen - en terapeut for systemet? Om hvordan familieterapeutiske intervensjoner og systemisk tilnærming kan hjelpe oss i arbeidet med systemet rundt barn som strever. Med eksempler fra arbeid med barn og ungdom med høyt skolefravær.
Aktuelle tema: Bekymringsfullt skolefravær og/eller skolevegring.

Samling 5

Tid: 23. og 24. november 2022
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Dag 1
Forelesere:
Cecile Kolflaath Larsen og Pia Aursand.

Flerkulturelt familiearbeid og arbeid med minoriteter.
Aktuelle tema: Møter med familier med annen kulturell bakgrunn: Om vold, tvang og patriarkalske verdier.
Utfordringer og muligheter knyttet til arbeid med minoritetsfamilier. Om migrasjon, oppdragelsespraksiser og foreldreveiledning. 

Dag 2
Forelesere: Anneli Otnes og Pia Aursand.

Systemisk arbeid med vold i familien. 
Aktuelle tema: Ulike typer vold i parforhold, nyansering av situasjonsbestemt vold og karaktervold, voldens skadelige konsekvenser, barneperspektiv, samarbeid med andre instanser og terapeutiske grep. 


 

Samling 6

Tid: 22. og 23. mars 2023
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Foreleser: Gina Hægland og Erlend Skaar.

Familieterapeutiske intervensjoner i arbeid med livsløpsutfordringer og kriser i familien. Et blikk på seg selv, i møte med andres kriser.
Aktuelle tema: Familier i krise. Selvrefleksjon. 

Faglige spørsmål kan rettes til faggruppeleder Aina Frydenlund.
E-post: ainafryd@hotmail.com. Telefon: 404 546 40.

Spørsmål om samlingene kan rettes til koordinator Selma Heier.
E-post: selma.heier@baerum.kommune.no. Telefon: 466 18 826.

Spørsmål om påmeldinger og venteliste kan rettes til e-post: iap@iapnett.no eller administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager, telefon. 911 77 879.

Til toppen