IAP Gruppeterapi (valgfritt)

2024

Koordinator

Navn: Hanne Reichelt

E-post: reic@online.no
Mobil: 922 94 005

Varighet

2 semestre.

Påmeldingsfrist

Dette programmet er fullt og godt i gang. 


 

 

Neste program

Neste program etter dette vil være IAP Gruppeterapi 2025 (valgfritt) med  oppstart i januar 2025.
Påmelding til IAP Gruppeterapi 2025 åpner 20. august kl. 9.30.

Programmet godkjennes innenfor spesialitetene voksenpsykologi, rus og avhengighet, arbeidspsykologi, samfunns- og allmennpsykologi, eldrepsykologi og habiliteringspsykologi, samt barne- og ungdomspsykologi og familiepsykologi.

Menneskelige fenomener og problemer kan forstås på mange måter, og ulike forståelsesmåter gir grunnlag for ulike terapeutiske tilnærminger både i gruppe og individuelt. Det er vesentlig at psykologer behersker flere måter å forstå og behandle problemer på, at psykologisk praksis er empirisk fundert, har tilfang fra flere kunnskapstradisjoner og teoretiske perspektiver, og er preget av kontinuerlig faglig refleksjon.

I gruppeterapi tar man på alvor at mennesket er grunnleggende sosialt. Gruppe byr på tilhørighet, gjenkjennelse, håp – og erfaring i å få betydning for andre. I tillegg gir en gruppe muligheter for å oppdage nye sider ved seg selv i samhandling med andre, og til å prøve ut nye mestringsstrategier.

Det er Norsk psykologforening som godkjenner kandidatene som spesialister etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Norsk psykologforenings krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

Målgruppe

I tråd med Norsk psykologforenings bestemmelser tas det kun opp psykologer til denne modulen. Det forutsettes at kandidaten er i praksis hvor han/hun driver gruppeterapi, eller hvor det er muligheter for å starte gruppeterapi med voksne, ungdom eller barn. Dette gjelder også psykoedukative grupper.

Programmet er i tråd med Norsk psykologforenings reglement for spesialistordningen og godkjennes innenfor spesialitetene voksenpsykologi, rus og avhengighet, arbeidspsykologi, samfunns- og allmennpsykologi, eldrepsykologi og habiliteringspsykologi, samt barne- og ungdomspsykologi og familiepsykologi. Programmet favner altså vidt mht. spesialiteter.

Psykologer og psykologspesialister som ønsker å delta på programmet som fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet, kan melde seg på uten å følge den integrerte veiledningen.

Søkere må ha fullført fellesprogrammet i regi av Norsk psykologforening.

Kort om programmet

Stikkord om innholdet: Grunnleggende forståelse av gruppeterapeutisk behandling. Gruppefenomener og virksomme faktorer. Gruppemetodikk og intervensjoner. Roller, fallgruver og avslutning: Her integreres kandidatenes kunnskap og ferdigheter i gruppeterapi og gruppeledelse gjennom et helt gruppeterapiforløp. Kandidatene vil være tydeligere på egne styrker og svakheter som terapeuter generelt og gruppeterapeuter spesielt, og vil kunne anvende egen gruppeerfaring fra kurset i arbeidet som gruppeterapeuter.

Læringsmål

Det valgfrie programmet i gruppeterapi har som mål å lære deltakerne gruppemetodikk, samt å utvikle evnen til å forstå og fasilitere terapiprosesser i grupper. Kurset går grundig inn i sentrale temaer innenfor gruppeterapi som ulike gruppemodeller, seleksjon og sammensetning, gruppefaser, prosess vs. innhold, intervensjoner og koterapi. Det legges vekt på erfaringslæring, og deltakerne vil få anledning til å øve seg i mindre grupper og dermed oppleve både hvordan det er å delta i og å lede en terapigruppe.

Målet er at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykolog.

Veiledningsgruppene

Veiledningen omfatter 60 timer gruppeveiledning, fordelt gjennom hele programperioden, og foregår i grupper på opptil fem. Veiledningen vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer fra arbeidslivet. Veiledningsgruppene bestemmer selv tid og sted for sine møtedager – i samråd med sine veiledere.

Vi gjør oppmerksom på nytt krav fra Norsk psykologforening om direkte observasjon. 

sagt om programmet

«Jeg er veldig fornøyd med vekslingen mellom undervisning, øvelser og smågrupper. Flott at foreleserne drar inn refleksjoner fra egen kliniske praksis, da det gjør teorien veldig forståelig! Var også kjekt og lærerikt å møte tidligere pasienter, og høre om deres erfaringer med gruppeterapi.»

Sitat fra evaluering IAP Gruppeterapi 2019 Valgfritt. Samling 2.

Omfang og antall plasser

 • 64 kurstimer / 4 samlinger / 9 kursdager à 7 timer
 • 60 timer gruppeveiledning kommer i tillegg
 • 30 studieplasser

Priser

 • Totalkostnad kr 48 400
 • Pris per semester kr 24 200 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 13 700
 • Pris per semester veiledning kr 10 500
 • Totalkostnaden faktureres over to semestre:
  • Januar/februar 2024 kr 24 200
  • September/oktober 2024 kr 24 200
 • Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, og ber om at organisasjonsnummeret angis.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer

 • IAP har fortløpende opptak inntil programmet er fullt. 
 • IAP-avtalen sendes ut via e-post hvis du har fått plass. IAP-avtalen signeres og returneres til iap@iapnett.no som bekreftelse på at du har godtatt plassen på programmet. 
 • Om programmet ikke er fulltegnet, holdes programmet åpent videre. Det opprettes i denne fasen også mulige venteliste. Du får beskjed hvis du står på venteliste. 
 • Før oppstart vil komme et velkomstbrev fra kursledelsen.
 • Avmeldingsfrist: Innen fem uker før programstart.

Kursprogram

Kursdager torsdager varer fra kl. 09.00-16.00
Kursdager fredager varer fa kl. 08.30-15.30
Kursdag onsdag 18. september 2024 varer fra kl. 09.00-16.00

Vår 2024

Samling 1

Tidspunkt:  1. og 2. februar 2024. 
Sted: Hotell Scandic Solli. Parkveien 68. 0202 Oslo.
Klokkeslett: Kl. 9-16 (torsdag) og kl. 8.30-15.30 (fredag)

Forelesere: Hanne Reichelt og Geir Løkling.

Samlingen gir økt forståelse for det spesifikke ved gruppeterapi, rasjonale for intervensjoner på gruppenivå, og nysgjerrighet for gruppeterapi som metode. Kandidaten vil få økt bevissthet på å identifisere gruppers ulike faser generelt, og hvilke lederegenskaper som er hensiktsmessige i forming- og konformingsfasen spesielt.  Samlingen vil videre gi økt bevissthet og ferdigheter på makronivå i grupper (innhold, struktur og prosess). Samlingen vil også igangsette prosesser knyttet til selvbevissthet omkring egne styrker og utfordringer som gruppeterapeut. 

Tema i første samling:

 • Gruppeterapiens historiske utvikling
 • Hvorfor gruppeterapi?
 • Forberedelse, seleksjon og og oppstart av gruppeterapi
 • Virksomme faktorer i gruppeterapi
 • Generelt overblikk over gruppeutvikling og gruppefaser
 • Intervensjoner og terapeutisk holdning i forming- og konformitetsfasen
 • Forståelse og intervenering på makronivå (innhold, prosess og struktur)
 • Forståelse og intervenering for å øke åpenhet og tillit i gruppa

Samling 2

Tidspunkt: 25. og 26. april 2024
Sted: Hotell Scandic Solli. Parkveien 68. 0202 Oslo.
Klokkeslett: kl. 9-16 (torsdag) og kl. 8.30-15.30 (fredag)

Forelesere: Hanne Reichelt og Marianne Elisabeth Stranden.

Samlingen vil fokusere på typiske gruppeprosesser og fenomener som oppstår i normings- og formingsfasen. Samlingen vil også økte kunnskap om gruppers potensielle destruktive krefter, og hvordan håndtere disse på en konstruktiv måte. Samlingen tar for seg intervenering på relasjonsnivå, herunder brobyggingsteknikker og interpersonlig tilbakemelding. Samlingen vil også bevisstgjøre på hvordan man kan bruke egne reaksjoner og følelser for å fasilitere utvikling og endring. Samlingen vil invitere til videre selvutvikling i gruppeterapeutrollen. 

Temaer i andre samling er: 

 • Gruppeterapeutiske fenomener (stillhet etc.)
 • Destruktive krefter og deres kreative potensial
 • Kjennetegn og fenomener i normings- og stormingsfasen
 • Forståelse og intervenering på relasjonsnivå, herunder brobyggingsteknikker og interpersonlig tilbakemelding
 • Bruk av terapeutens egne reaksjoner og følelser (overføring og motoverføring)

Høst 2024

Samling 3

Tidspunkt:  18., 19. og 20. september 2024
Sted: Hotell Scandic Solli. Parkveien 68. 0202 Oslo.
Klokkeslett: kl. 9-16 (onsdag), kl. 9-16 (torsdag) og kl. 8.30-15.30 (fredag).

Forelesere: Geir Løkling og Marianne Elisabeth Stranden.

Samlingen vil fokusere på typiske gruppeprosesser og -fenomener som utspiller seg i arbeidsfasen. Det vil bli tilført kunnskap omkring "den usynlige gruppa", og ulike roller gruppedeltakerne kan ta og få. Samlingen vil ta for seg forståelse og intervenering på subgruppenivå, herunder stereotyp og funksjonell subgruppering. Samlingen vil også bevisstgjøre på hvordan håndtere hjelpeavvisende og klagende pasienter. Samlingen vil bygge videre på selvutvikling i rollen som gruppeterapeut. Dag 3 på denne samlingen er bygd opp som ferdighetstrening med bakgrunn i ulike kasus, og hvor deltakerne vil få mulighet til å trene spesifikt på ulike ferdigheter som vi har gjennomgått på de tre første samlingene.  

Tema i tredje samling:

 • Kjennetegn og fenomener i arbeidsfasen
 • Forståelse av "den usynlige gruppa", herunder forskjellen mellom medlemskap, rolle og gruppen-som-helhet
 • Forståelse og håndtering av syndebukk-fenomenet
 • Arbeid og intervensjoner på subgruppenivå, herunder stereotyp og funksjonell subgruppering

Samling 4

Tidspunkt:  16. og 17. januar 2025
Sted: Hotell Scandic Solli. Parkveien 68. 0202 Oslo.
Klokkeslett: kl. 9-16 (torsdag) og kl. 8.30-15.30 (fredag)

Forelesere: Geir Løkling og Veslemøy Merton.

Denne samlingen vil tematisere kunnskap og bevissthet omkring ko-terapi og gruppeterapi på institusjon. Kandidatene vil også arbeide med ferdigheter knyttet til intervensjoner på gruppe-som-helhet. Samlingen vil utdype sentrale fenomener i avslutningsfasen, samt hvordan håndtere avslutninger i grupper på en konstruktiv måte. 
Hovedmålet med denne samlingen er å integrere kandidatens kunnskap og ferdigheter i gruppeterapi og gruppeledelse gjennom et helt gruppeterapiforløp. 
Kandidaten vil være tydeligere på egne styrker og svakheter som terapeut generelt og gruppeterapeut spesielt, og vil kunne anvende egen gruppeerfaring fra kurset i arbeidet som gruppeterapeut.

Tema i fjerde samling er:

 • Ko-terapi - muligheter og begrensninger
 • Gruppeterapi på institusjon
 • Forståelse og intervenering på gruppen-som-helhet
 • Avslutning som fenomen og prosess
 • Intervensjoner og terapeutisk holdning i avslutningsfasen
 • Forståelse og anvendelse av ulike intervensjonsnivåer

Velkommen med din søknad!

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Geir Løkling.
E-post: geir.lokling@gmail.com. Mobil: 920 25 361.

Ved spørsmål om samlingene, kontakt koordinator Hanne Reichelt.
E-post: reic@online.no. Mobil 922 94 005.

Ved spørsmål om opptak, reservelister eller fakturainformasjon, kontakt administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager. E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 911 77 879.

Vi sender en kode til din mobil så du kan registrere en søknad

Send kode på nytt

Gruppeterapi 2024

Til toppen