FAQ om IAP

Om IAP og medlemskap i IAP

Medlemsorganisasjonen IAP gir god anledning til å knytte kontakt med andre psykologer. Som medlem får du invitasjon til våre faglige og sosiale treff, deltakelse på kurs og seminarer til rabattert pris, og mulighet til å søke støtte til egne faglige prosjekter.

  • IAP Salong holdes to ganger i året, og er et uformelt møtested for deg som vil møte andre IAP-ere til faglig tankeflukt, hyggelig samvær og kanskje et glass vin.
  • IAP Agora er vår årlige fagkonferanse.
  • Lederforum – nettverk for ledere med personalansvar.
  • IAPs årsmøte – ikke bare et årsmøte, men også et inspirasjonstreff.
  • IAPs fagutviklingsstipend, med søknadsfrist 15. oktober hvert år.
  • Alle medlemmene får tilsendt invitasjoner over e-post.
  • Våre nettsider iapnett.no vil hjelpe deg til å holde deg oppdatert.
  • Prisen for medlemskap er fra 2023 kr 400 per år.
  • Kandidater på IAPs programmer er kandidatmedlemmer så lenge programmet varer. Ingen medlemskontingent – alle rettigheter. Når programmet er avsluttet, får kandidatene tilbud om å bli fullverdige medlemmer av IAP.

Alle kandidater på IAPs program får automatisk fritt kandidatmedlemskap for den perioden de følger programmet. Deretter får kandidatene en e-post med spørsmål om de ønsker videre medlemskap. Medlemsavgiften er fra 2023 på kr 400 per år.

Om opptak til programmene

Mange er i samme båt som deg. Du kan melde deg på, og sikre deg plass i den grad kurset ikke allerede er fulltegnet. Om du siden må trekke deg, sender du en e-post til oss i IAP, så stryker vi deg fra søknadslisten, og førstemann på ventelista rykker opp. Denne fleksibiliteten har du fram mot søknadsfristens utløp. Du vil få en særskilt melding om frist for innsending av signert avtale.

Spesialistprogrammene våre er for autoriserte psykologer. 

Det stemmer. Retningslinjene våre er forankret i Psykologforeningens bestemmelser, og det er Psykologforeningen som har ansvaret for godkjenning av spesialitet. Følgelig henviser vi til Psykologforeningen for alle spørsmål om godkjenning.

Påmeldingen starter gjerne et halvt års tid før påmeldingsfristen. Det er åpent for påmelding først når dette framgår på forsiden av IAPs hjemmeside. På IAPs hjemmeside blir dato for når påmeldingen åpner for de ulike programmene lagt ut i god tid. 

Vi forventer at alle kandidater som søker plass på et av våre program er seriøse i sitt forsett, at søknaden er sendt inn i forståelse med arbeidsgiver, og at finansieringen er avklart. Vi ber om å bli informert underveis dersom kandidaten likevel ikke skulle trenge plassen. IAP-avtalen sendes ut for signering og retur. Først da anser vi påmeldingen som «bindende» og at kandidaten har bekreftet deltagelse på programmet. Avmelding kan skje inntil fem uker før oppstart.

Når kurset er fulltegnet, opprettes det en reserveliste, og nyanmeldte søkere får direkte melding om at de settes på denne. Reservelisten er nummerert – og følger «først til mølla»-prinsippet. 

Om Fødselspermisjoner og annet fravær

IAP følger Psykologforeningens regler. Det er mulig å ta igjen kurs, men vanskelig å steppe inn i en ny veiledningsgruppe.

Det er en forutsetning for gruppeveiledningen at du har med deg saker fra arbeidet ditt, så utgangspunktet er at du må være i arbeid. Det forekommer likevel at kandidater får barn underveis, og da har vi forsøkt å finne gode løsninger – for eksempel at de har bidratt med litt flere saker før termin, hvis dette er mot slutten av programmet. Du må imidlertid være oppmerksom på Psykologforeningens krav om samtidighet, og undersøke med dem om du oppfyller de kravene som stilles for å få godkjent spesialitet. På generelt grunnlag anbefaler vi at en venter med å starte på et program om en er gravid.

Om fellesprogrammet i psykologforeningen

Nei, det er det dessverre ikke. Hvis det er nesten sammenfall mellom avslutning på fellesprogrammet og starten på et IAP-program, kan du søke Psykologforeningen om dispensasjon. Psykologforeningen vil da vurdere på individuelt grunnlag.

Om gruppeveiledningen i videreutdanningsprogrammene

Det er obligatorisk gruppeveiledning, med fire deltakere i hver gruppe (fem deltakere i organisasjonsprogrammet og på det valgfrie programmet i gruppeterapi). Veileder er godkjent psykologspesialist. Det vanligste er å fordele timene på hele veiledningsdager. I tillegg kommer det én dag i semesteret med selvstyrt gruppe uten veileder til stede. Den eksakte formen, tid og sted, vil du bestemme sammen med gruppen du havner i. Det hender veiledningsdagene blir lagt i flukt med kursdagene, slik at det blir mindre reising for dem som kommer langveisfra. Veiledningen inngår i den kvoten som Psykologforeningen godkjenner. De resterende timene må deltakerne få gjennom annen veiledning, ofte gjennom individuell veiledning på egen arbeidsplass, eller ekstern veiledning av psykologspesialist innenfor feltet, hvis kompetansen ikke finnes på arbeidsplassen.

Se Psykologforeningens sider om hvilke krav til veiledning som gjelder før de utsteder bevis for fullført spesialisering: https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/ofte-stilte-spoersmaal-om-spesialistutdanningen#veiledning. Det har alltid vært slik at IAPs gruppeveiledning har vært godkjent som en del av den veiledningen som Psykologforeningen krever gjennom spesialistløpet. Men det har aldri vært nok med bare denne veiledningen, blant annet fordi Psykologforeningen også krever individuell veiledning.

Når det gjelder hvordan man skal tolke kravet om samtidighet, viser vi til Psykologforeningen. Reglementet er her: psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-u…

Ja, det kan det, men for å opprette en veiledningsgruppe, må det være tilstrekkelig med kandidater som bor i nærheten av hverandre. Vi må i tillegg ha en veileder som enten bor der, eller som har anledning til å reise dit for veiledning. Påfør gjerne ønsker i notatfeltet ved påmelding, eller send en e-post til iap@iapnett.no. Alle ønsker vil bli formidlet til faggruppeleder før arbeidet med å fordele kandidatene i veiledningsgrupper påbegynnes. Vi har som hovedregel aldri å gi  forhåndsløfter om desentraliserte veiledningsgrupper, siden det underveis i opptaket ofte skjer endringer i sammensettingen av kullene.

Om barne- og ungdomsprogrammet

IAPs obligatoriske program er godkjent av Psykologforeningen, så kursene og veiledningen du får gjennom IAP er i tråd med Psykologforeningens krav om kurs og veiledning. Imidlertid er ikke videreutdanningsprogrammet med tilhørende veiledning tilstrekkelig for å bli spesialist (se reglementet for spesialistutdanningen på Psykologforeninigens nettsider, både krav til timer og praksis). Når det gjelder krav til praksis, spesifiseres det i Psykologforeningens spesialistreglement at det skal være en rimelig grad av samtidighet i de kursene man tar og den praksisen man til enhver tid har.

Utgiftene til programmene framgår på hjemmesiden. Vi har én semesteravgift og én veiledningsavgift per semester. Pluss reiseutgifter til samlingene, som hovedregel i Oslo. Overnatting på hotell, frokost og middag må deltaker eller deltakers arbeidsgiver dekke. På kurset dekker IAP lunsj og mindre mellommåltider på hotellet. Kursdeltakerne får utdelt materiell og diverse artikler, kapitler fra bøker i word- eller pdf-format. Det varierer fra program til program hvor mye litteratur kandidatene bør gå til anskaffelse av. Deltakerne må selv dekke reiseutgifter i forbindelse med veiledninger.

Om krav til praksis

Voksenprogrammet skal være en fordypningssekvens som omhandler det å arbeide terapeutisk med voksne klienter. Det forventes derfor at kandidatene i all hovedsak jobber med voksne klienter (fra 18 år og oppover) mens de går på programmet. Alle kandidater skal ha med seg video-opptak fra terapi med voksne klienter til veiledning. Det hender at kandidater mot slutten av programmet begynner i barnepraksis, og da kan det muligens løses ved at de arbeider med voksne klienter i privatpraksis ved siden av, eller at de av arbeidsgiveren har lov til å ha noen voksenterapier, mens de arbeider med barn. I slike spørsmål henviser vi til Psykologforeningen, også for mulig forhåndsgodkjenning. Hvis en de neste par årene hovedsakelig arbeider med barn og ungdom, kan en ikke melde seg på voksenprogrammet. Det kan det være mer relevant å velge barne- og ungdomsprogrammet.

Det er Psykologforeningen som setter rammene for godkjenning av praksis og veiledning. Ved ytterligere spørsmål, anbefaler vi å ta kontakt med Rita Synnøve Standahl i Psykologforeningen (rådgiver i utdanningsavdelingen, telefon: 23 10 31 30).

Til toppen