IAPs fagutviklingsstipend

Prosjekter som er kvalifisert for støtte, skal bidra til videreutvikling eller formidling av modeller og metoder som styret finner å høre naturlig inn under IAPs teoretiske og fagpolitiske plattform.

Prosjektene skal ha som mål å formidle fagutvikling videre til andre i form av artikler, bøker, kurs, film eller på nett. Det kan også gis støtte til utvikling av materiale til bruk i terapi, selvhjelp, undervisning eller annen relevant virksomhet. Gjennomførbarhet, relevans og mulig verdi for andre, enten disse er IAP-medlemmer, klienter, fagfolk eller allmennheten, blir tillagt stor vekt i tildelingen.

Vi har de siste årene støttet prosjekter med stipend fra fem tusen til femti tusen kroner, som også er vår øvre ramme for et enkeltprosjekt. Styret har et ønske om fortsatt å kunne gi en oppmuntring til løfterike prosjekter.

Søknadsfrist 6. oktober 2023

Søknad om stipend skal inneholde følgende:

  • Navn på søker (IAP-medlem) med opplysninger om arbeidssted og eventuelle relevante tidligere faglige bidrag (artikler, bøker eller andre faglige aktiviteter).
  • Kort sammendrag av prosjektets faglige innhold.
  • Redegjørelse for det faglige innholdets tilknytning til IAPs teoretiske og fagpolitiske utgangspunkt.
  • Redegjørelse for relevans for andre.
  • Plan for gjennomføring (praktiske rammer og antatt tidsbruk).
  • Ønsket beløp og redegjørelse for hvordan det tenkes benyttet.

Styret vil kreve rapport om resultatet av prosjektet og hvordan midlene er blitt brukt. Ved bokprosjekt må kontakt med forlag dokumenteres. Det gis ikke støtte til kurs- eller konferansedeltakelse eller til skriving av spesialistoppgave.

Send prosjektbeskrivelse og budsjett til iap@iapnett.no. Merk emnefeltet med ‘Søknad fagutviklingsstipend 2023’

Merk: Stipend er skattepliktig når det er så nær sammenheng mellom utført arbeid/virksomhet og den fordel som er oppnådd, at det er naturlig å se stipendet som fordel vunnet ved arbeid/virksomhet. Det blir den enkeltes vurdering, men vi heller nok mot at den enkelte bør oppgi dette som inntekt i sin egen skattemelding. Husk at en også har fradrag for eventuelle kostnader knyttet til prosjektet.

Til toppen